Przejdź do głównej treści

Warunki użytkowania

Część A

Warunki użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania (wraz z dokumentami, które są w nich przywoływane) określają zasady korzystania z naszej strony internetowej www.jamesdysonaward.org (naszej strony), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z naszej strony obejmuje dostęp, przeglądanie lub rejestrację konta na naszej stronie.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony, ponieważ będą one miały zastosowanie do korzystania przez ciebie z naszej strony. Zalecamy wydrukowanie kopii tych warunków do wykorzystania w przyszłości.

Używając naszej strony potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze warunki użytkowania i że zgadzasz się na ich przestrzeganie.

Jeśli nie zgadzasz się na te warunki użytkowania, to nie wolno ci korzystać z naszej strony.

Inne obowiązujące warunki

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które również dotyczą korzystania z naszej strony:

 • Nasza Polityka Prywatności, w której wyjaśniamy, jak wykorzystujemy twoje dane osobowe.
 • Nasza Polityka Dopuszczalnego Użytkowania, która określa dozwolone i niedozwolone sposoby użytkowania naszej strony. Korzystając z naszej strony, musisz przestrzegać niniejszej Polityki Dopuszczalnego Użytkowania.
 • Nasza polityka dotycząca plików cookie, która przedstawia informacje o plikach cookie na naszej stronie.

Jeśli prosisz o materiały edukacyjne z naszej strony, to nasze Zasady i Warunki będą miały zastosowanie do wszelkich zaakceptowanych przez nas próśb.

Informacja o nas

Gdy korzystasz z www.jamesdysonaward.org "my", "nasz" i "nam" w niniejszych warunkach użytkowania oznacza Fundację Jamesa Dysona, organizację charytatywną zarejestrowaną pod numerem 1099709.

Zmiany w niniejszych Warunkach

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania, aby odzwierciedlić zmiany w naszej stronie, potrzeby naszych użytkowników, nasze priorytety biznesowe lub zmiany w prawie. Będziemy starali się informować cię z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich większych zmianach.

Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać z naszej strony, prosimy o sprawdzenie tych warunków, aby upewnić się, że rozumiesz warunki, które obowiązują w tym momencie. Ostatnia aktualizacja tych warunków miała miejsce 26 października 2018 roku.

Zmiany w naszej stronie

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą stronę i zmieniać jej zawartość w każdej chwili . Należy jednak pamiętać, że wszelkie treści na naszej stronie mogą być nieaktualne w którymkolwiek momencie i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

Nie gwarantujemy, że nasz strona, lub jakakolwiek zawarta na niej treść jest wolna od błędów lub pominięć.

Dostęp do naszej strony

Nasza strona jest udostępniona bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza strona, lub jakakolwiek zawarta na niej treść będzie zawsze dostępna lub nieprzerwanie dostępna. Dostęp do naszej strony jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub jakąkolwiek część naszej strony bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec ciebie, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza witryna jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres czasu.

Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej strony.

Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie, iż wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej strony poprzez twoje łącze internetowe, są świadome niniejszych warunków użytkowania oraz innych obowiązujących warunków oraz że ich przestrzegają.

Twoje konto i hasło

Jeśli w ramach naszych procedur bezpieczeństwa otrzymasz dane użytkownika, hasło lub jakiekolwiek inne informacje, musisz traktować je jako poufne. Nie wolno ich ujawniać osobom trzecim.

W ramach naszych procedur bezpieczeństwa, mamy prawo do dezaktywacji w dowolnym momencie wszelkich danych użytkownika, hasła lub innych informacji, niezależnie od tego, czy zostały one wybrane przez ciebie, czy przydzielone przez nas, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii nie zastosowałeś się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktokolwiek inny niż ty zna twoje dane użytkownika lub hasło, musisz natychmiast powiadomić nas o tym na jamesdysonfoundation@dyson.com.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej strony oraz do publikowanych na niej materiałów. Wszystkie te prace są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej oraz traktatami na całym świecie. Wszystkie prawa są zastrzeżone dla odpowiedniego właściciela lub licencjobiorcy tych dzieł.

Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny do użytku własnego oraz zwrócić uwagę innych osób w twojej organizacji na treści zamieszczane na naszej stronie.

Nie wolno Ci modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub ściągnąłeś w jakikolwiek sposób, a także nie wolno Ci używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio, ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu, poza przypadkami, które są dozwolone na naszej stronie.

Nasz status (oraz zidentyfikowanych autorów) jako autorów treści na naszej stronie musi być zawsze uznawany.

Nie wolno Ci wykorzystywać żadnej części zawartości naszej strony w celach komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub od naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej strony z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, prawo do korzystania z naszej strony zostanie natychmiast wstrzymane i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie wykonanych przez siebie materiałów.

Nieopieranie się na informacjach

Treści na naszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mają one stanowić porady, na której powinieneś polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych na naszej stronie należy zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady.

Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje na naszej stronie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, że treści na naszej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne.

Granica naszej odpowiedzialności

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec ciebie w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym:

w zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia i inne postanowienia, które mogą mieć zastosowanie do naszej strony lub jakichkolwiek treści na niej zawartych, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane;

nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody , czy to umowne, deliktowe (w tym wynikające z zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub inne, nawet jeśli można je przewidzieć, wynikające z lub w związku z:

Korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej strony; lub

wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach zamieszczonych na naszej stronie; i

nie będziemy również ponosić odpowiedzialności za:

utratę zysków, sprzedaży, interesów lub dochodów;

przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej;

utratę oczekiwanych oszczędności;

utratę możliwości biznesowych, dobrej woli bądź reputacji; lub

wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Jeżeli jesteś użytkownikiem - konsumentem:

proszę zwrócić uwagę, że nasza strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie wykorzystywać naszej strony do jakichkolwiek celów komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy wobec ciebie odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za treści występujące na stronach internetowych, do których zamieszczamy linki na naszej stronie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako nasze poparcie dla tych stron internetowych, do których prowadzą linki. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich przez użytkownika.

Przesyłanie treści na naszą stronę

Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji umożliwiającej załadowanie lub wysłanie treści na naszą stronę, musisz przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w naszej Polityce Dopuszczalnego Użytkowania.

Przyrzekasz, że każdy taki wkład jest zgodny z Polityką Dopuszczalnego Użytkowania i będziesz ponosić wobec nas odpowiedzialność oraz zabezpieczysz nas przed odpowiedzialnością za wszelkie naruszenia tej gwarancji. Jeśli jesteś użytkownikiem będącym konsumentem, oznacza to, że bedziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia twojej obietnicy.

Wszelkie treści, które ładujesz lub wysyłasz na naszą stronę będą uważane za niebędące poufnymi ani zastrzeżonymi, a my mamy prawo do wykorzystywania, kopiowania, rozprzestrzeniania i ujawniania wszelkich takich treści osobom trzecim w dowolnym celu. To uprawnienie będzie ważne nawet po usunięciu takiej treści z naszej strony.

Mamy również prawo do ujawnienia twojej tożsamości każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek treści zamieszczone lub przesłane przez Ciebie na naszą stronę stanowią naruszenie jej praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności takiej osoby trzeciej.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za zawartość lub dokładność treści zamieszczonych przez ciebie lub innego użytkownika naszej strony.

Mamy prawo do usunięcia wszelkich wpisów zamieszczonych na naszej stronie, jeśli w naszej opinii wpisy te nie są zgodne ze standardami treści określonymi w naszej Polityce Dopuszczalnego Użytkowania.

Poglądy wyrażane przez innych użytkowników na naszej stronie nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.

Wirusy

Nie gwarantujemy, że nasza strona będzie bezpieczna lub wolna od usterek programów komputerowych bądź wirusów.

Jesteś odpowiedzialny za skonfigurowanie swojej technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej strony. Powinieneś używać własnego oprogramowania do ochrony przed wirusami.

Nie wolno ci nadużywać naszej strony świadomie wprowadzając wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno ci podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym nasza strona jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą stroną. Nie wolno atakować naszej strony za pomocą blokady usług lub rozproszonej blokady usług. Naruszenie tego postanowienia może prowadzić do popełnienia przestępstwa. Zgłosimy każde takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, twoje prawo do korzystania z naszej strony zostanie natychmiast wstrzymane.

Linki do naszej strony

Możesz umieszczać linki do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzisz naszej reputacji ani nie będziesz z tego czerpał korzyści.

Nie wolno ci tworzyć linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub aprobaty z naszej strony, jeśli takich nie ma.

Nie wolno ci zamieszczać linków do naszej strony internetowej na stronach, których nie jesteś właścicielem.

Nasza strona nie może być ujęta w ramki na żadnej innej stronie, ani też nie możesz tworzyć linków do jakiejkolwiek części naszej strony bez naszej zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

Każda strona internetowa, do której umieszczasz link musi być zgodna pod każdym względem ze standardami odnoszącymi się do treści określonymi w naszej Polityce Dopuszczalnego Użytkowania.

Jeżeli chcesz zrobić użytek z treści na naszej stronie inny, niż wymienione powyżej, skontaktuj się z jamesdysonfoundation@dyson.com.

Linki i zasoby osób trzecich na naszej stronie

Tam, gdzie nasza strona zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnionych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie dla twojej wiadomości.

Nie sprawujemy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów.

Prawo właściwe

Jeżeli jesteś konsumentem, pamiętaj proszę, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i formacja, podlegają prawu angielskiemu. Jednakże, jeśli jesteś mieszkańcem Irlandii, będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa irlandzkiego. Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie wpływa na Twoje prawa jako konsumenta do polegania na takich bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lokalnego.

Zarówno ty jak i my zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały niewyłączną jurysdykcję. Jednakże, jeżeli jesteś mieszkańcem Irlandii Północnej, możesz również wszcząć postępowanie w Irlandii Północnej, jeżeli jesteś mieszkańcem Szkocji, możesz również wszcząć postępowanie w Szkocji, a jeżeli jesteś mieszkańcem Irlandii, możesz również wszcząć postępowanie w Irlandii.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i formacja (oraz wszelkie pozaumowne spory i roszczenia) podlegają prawu angielskiemu. Zarówno ty jak i my zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

CZĘŚĆ B

Niniejsza Polityka Dopuszczalnego Użytkowania uzupełnia i stanowi część warunków użytkowania oraz określa dozwolone i zabronione sposoby korzystania z naszej strony. Korzystając z naszej strony, musisz stosować się do niniejszej polityki dozwolonego użytkowania. Ta polityka dozwolonego użytkowania dotyczy wszystkich użytkowników i odwiedzających naszą stronę.

Zakazane zastosowania

Możesz używać naszej strony wyłącznie dla celów zgodnych z prawem. Nie wolno ci korzystać z naszej strony:

 • w żaden sposób, który naruszałby warunki użytkowania;
 • w żaden sposób, który naruszałby jakiekolwiek lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy;
 • w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub nieuczciwy, bądź ma jakikolwiek niezgodny z prawem lub nieuczciwy cel albo skutek;
 • w celu wyrządzania lub próby wyrządzania krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób;
  do wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania, pobierania, wykorzystywania lub ponownego wykorzystywania wszelkich materiałów, które nie są zgodne z naszymi standardami dotyczącymi treści;

przekazywania lub nakłaniania do wysyłania jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych materiałów reklamowych lub promocyjnych, bądź innych form podobnego nagabywania (spam); lub

świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki, komputerowe bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, adware lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu wywierania niekorzystnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

Zgadzasz się również na to, że nie będziesz:

 • reprodukować, duplikować, kopiować, ani odsprzedawać żadnej części naszej strony wbrew postanowieniom naszych warunków; i
 • wchodzić bez zezwolenia, ingerować w, uszkadzać ani zakłócać:
 • żadnej części naszej strony;
 • żadnych urządzeń lub sieci, w których nasza strona jest przechowywana;
 • żadnego oprogramowania służącego do udostępniania naszej strony; ani
 • żadnych urządzeń, sieci lub oprogramowania posiadanych bądź używanych przez osoby trzecie.

Standardy dotyczące treści

Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do jakichkolwiek i wszystkich materiałów, które wnosisz na naszą stronę (wkłady) i do wszelkich związanych z nią usług interaktywnych.

Musisz stosować się do ducha i litery następujących standardów. Standardy mają zastosowanie do każdej części każdego wkładu jak również do jego całości.

Wkłady muszą:

 • być dokładne (tam, gdzie stwierdzają fakty);
 • być rzeczywiście podzielane (tam, gdzie wyrażają opinie); i
 • być zgodne z prawem obowiązującym w każdym kraju, z którego są wysyłane.

Wkłady nie mogą:

 • zawierać materiałów zniesławiających jakąkolwiek osobę;
 • zawierać materiałów obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających;
 • promować materiałów o charakterze erotycznym;
 • promować przemocy;
 • promować dyskryminacji w oparciu o rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw do bazy danych lub do znaku towarowego należących do kogokolwiek;
 • stwarzać możliwość oszukania kogokolwiek;
 • być wykonane z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego należnego osobie trzeciej, takiego jak obowiązek umowny lub obowiązek zaufania;
 • promować jakiejkolwiek nielegalnej działalności;
 • grozić, nadużywać bądź naruszać czyjąś prywatność, lub powodować uciążliwość, niewygodę czy niepotrzebny niepokój;
 • nękać, denerwować, wprawiać w zakłopotanie, niepokoić lub dokuczać innym ludziom;
 • być używane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywego przedstawiania swojej tożsamości bądź afiliacji z jakąkolwiek osobą;
 • sprawiać wrażenia, że pochodzą od ciebie jeśli tak nie jest; lub
 • opowiadać się za, promować lub wspierać jakiekolwiek niezgodne z prawem działanie, takie jak (tylko tytułem przykładu) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe wykorzystanie komputera.

Zawieszenie i wypowiedzenie

Ustalimy, według naszego własnego uznania, czy poprzez korzystani z naszej strony doszło do naruszenia niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania. Jeśli naruszenia tych zasad miało miejsce, to możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne.

Niezastosowanie się do niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania może stanowić poważne naruszenie warunków, na jakich masz pozwolenie na używanie naszej strony i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub którychkolwiek z następujących działań:

 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe cofnięcie twojego prawa do korzystania z naszej strony;
 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich wpisów lub materiałów, które umieściłeś na naszej stronie;
 • skierowanie do ciebie ostrzeżenia;
 • wszczęcie przeciwko tobie postępowania sądowego o zwrot wszystkich naszych kosztów (w tym, ale nie wyłącznie, uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia;
 • podejmowanie dalszych kroków prawnych przeciwko tobie; i/lub
  ujawnienie organom ścigania takich informacji, jakie w sposób uzasadniony uznamy na niezbędne.

Reakcje opisane w niniejszej polityce nie są ograniczone, i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne.

Zmiany w Polityce Dopuszczalnego Użytkowania

Możemy rewidować niniejsze zasady dopuszczalnego użytkowania aby odzwierciedlić zmiany w naszej stronie, potrzeby naszych użytkowników, naszych priorytetów biznesowych lub w celu odzwierciedlenia zmian w prawie. Będziemy starali się poinformować cię z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich większych zmianach.

Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać z naszej strony, prosimy o sprawdzenie tej polityki dopuszczalnego użytkowania, aby upewnić się, że rozumiesz warunki, które obowiązują w tym momencie. Ostatnia aktualizacja tych warunków miała miejsce 26 października 2018 roku. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszej polityce dopuszczalnego użytkowania mogą być również zastąpione przez postanowienia lub zawiadomienia ogłoszone w innym miejscu na naszej stronie.

Skontaktuj się z nami

Aby się z nami skontaktować, wyślij email na adres info@jamesdysonfoundation.com.

Koniec głównej treści. Powróć do początku głównej treści