Przejdź do głównej treści

Zasady i warunki

1.1. Ten konkurs jest organizowany i zarządzany przez Fundację Jamesa Dysona, fundację na cele dobroczynne, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 1099709 ("JDF").

1.2. Niniejsze zasady i warunki regulują udział uczestników w konkursie o nazwie Konkurs Nagroda Jamesa Dysona ("James Dyson Award" ¬– „JDA”).

1.3. Biorąc udział w i przedkładając Zgłoszenie (tak, jak zdefiniowano je poniżej) do JDA, wszyscy uczestnicy zgadzają się na to, że będą związani niniejszymi zasadami i warunkami w całości.

1.4. Uczestnictwo w JDA jest zabronione dla pracowników (i ich rodzin) zatrudnionych w grupie przedsiębiorstw Dyson oraz w JDF.

1.5. JDF zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia JDA, według własnego uznania, gdyby przyczyny leżące poza jego kontrolą kolidowały z zarządzaniem JDA lub właściwym udziałem w JDA.

1.6. JDA nie ponosi odpowiedzialności za warunki techniczne, naturalne lub utrudnienia z pocztą, które uniemożliwiłyby otrzymanie i/lub ocenę Zgłoszenia.

1.7. Niniejsze zasady i warunki we wszystkich aspektach podlegają prawu angielskiemu. Strony nieodwołalnie poddają się jurysdykcji angielskich sądów w zakresie wszelkich sporów (zarówno umownych jak i pozaumownych) wynikających z lub w związku z niniejszymi zasadami i warunkami lub z JDA.

1.8. JDF zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad i warunków w każdym czasie, bez uprzedzenia, poprzez opublikowanie zaktualizowanych zasad i warunków na www.jamesdysonaward.org (“Strona”).

1.9. W miejscach, gdzie niniejsze zasady i warunki są przedstawione w języku innym niż angielski, w przypadku jakiegokolwiek sporu lub niespójności zastosowanie będzie miała angielska wersja niniejszych zasad.

2.1. Z zastrzeżeniem punktu 2.2., aby zostać zakwalifikowanym do uczestnictwa w JDA wszyscy zgłaszający się, w dniu, w którym przedkładają zgłoszenie, muszą mieć ukończone 18 lat oraz:

2.1.1. być zapisani na studia licencjackie/drugiego stopnia lub podyplomowe bądź odbywać staż naukowy na Poziomie 6 lub na Poziomie 7, z zakresu inżynierii, projektowania lub powiązanej z tym dziedziny (i być zapisani na takim kierunku studiów przez co najmniej jeden semestr), w instytucji usytuowanej w Kraju spełniającym warunki (tak, jak zdefiniowano to poniżej), w odniesieniu do której zostało przedłożone ich zgłoszenie; lub

2.1.2. ukończyli studia licencjackie/drugiego stopnia lub podyplomowe bądź odbyli staż naukowy na Poziomie 6 lub na Poziomie 7, z zakresu inżynierii, projektowania lub powiązanej z tym dziedziny, w instytucji usytuowanej w Kraju spełniającym warunki, w odniesieniu do której zostało przedłożone ich zgłoszenie, w ciągu czterech poprzedzających lat

2.2. W przypadku Zgłoszeń zespołowych w dniu, w którym jest przedłożone ich Zgłoszenie wszyscy członkowie zespołu muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat i co najmniej jeden członek zespołu musi spełniać kryteria w zakresie wymaganych warunków określonych w punkcie 2.1., aby zespół kwalifikował się do uczestnictwa w JDA. Wszyscy pozostali członkowie zespołu muszą być studentami na poziomie uniwersyteckim lub absolwentami z okresu ostatnich czterech lat po odbyciu studiów na dowolnym kierunku w instytucji usytuowanej w Kraju spełniającym warunki, w odniesieniu do której zostało przedłożone ich zgłoszenie lub muszą odbywać staż naukowy na Poziomie 6 lub na Poziomie 7 lub muszą mieć ukończony staż naukowy na Poziomie 6 lub na Poziomie 7 w instytucji usytuowanej w Kraju spełniającym warunki, w odniesieniu do której zostało przedłożone ich zgłoszenie w ciągu czterech poprzedzających lat. Zgłoszenia zespołowe są ograniczone do maksymalnie 10 członków.

2.3. Wszyscy uczestnicy, na uzasadnione żądanie JDF, niezwłocznie dostarczą w formie pisemnej dowody spełnienia kryteriów w zakresie wymaganych warunków określonych w niniejszym punkcie 2. Nie naruszając żadnych praw ani środków, którymi może dysponować JDF, w przypadku, gdy uczestnik nie jest w stanie dostarczyć takiego zadowalającego dla JDF dowodu, lub gdy JDF w inny sposób poweźmie wiedzę, że uczestnik nie spełnienia kryteriów w zakresie wymaganych warunków, JDF będzie miała prawo (według własnego uznania) do:

2.3.1. odrzucenia Zgłoszenia;

2.3.2. zakończenia udziału uczestnika (lub zespołu uczestnika) w JDA;

2.3.3. odmowy przyznania nagrody uczestnikowi (lub zespołowi uczestnika); lub

2.3.4. żądania bezzwłocznego zwrotu jakiejkolwiek nagrody pieniężnej przyznanej uczestnikowi (lub zespołowi uczestnika).

2.4. Na potrzeby punktu 2.3., o ile JDF nie uzgodni inaczej w formie pisemnej, następujące dokumenty będą uznane za odpowiedni dowód na spełnienie kryteriów w zakresie wymaganych warunków (w formacie .doc, .pdf lub .jpeg):

2.4.1. kopia podpisanego listu od opiekuna naukowego lub wykładowcy stwierdzającego, że uczestnik uczęszcza na określone zajęcia na określonym uniwersytecie;

2.4.2. kopia świadectwa ukończenia studiów przez uczestnika;

2.4.3. kopia podpisanego listu od instytucji oświatowej uczestnika do JDF, potwierdzającego miejsce studiów i tytuł naukowy uczestnika

2.4.4. kopia podpisanego listu od pracodawcy uczestnika stwierdzającego, że odbywa on staż naukowy na Poziomie 6 lub na Poziomie 7; lub

2.4.5. kopia świadectwa odbycia stażu naukowego.

2.5. Kraje, w których JDA jest prowadzony przez JDF (każdy "Kraj spełniający warunki") są wymienione na Stronie. Lista Krajów spełniających warunki może być co jakiś czas uaktualniana przez JDF według własnego uznania.

3.1. W celu zgłoszenia się do JDA uczestnicy prześlą profil swojego wynalazku ("Wynalazek") na Stronę ("Zgłoszenie"). Uczestnicy powinni dopilnować, aby ich Zgłoszenie zawierało jako minimum:

3.1.1. Nazwę Wynalazku, która będzie pojawiać się we wszelkiej komunikacji i przekazach medialnych dotyczących Wynalazku;

3.1.2. zwięzły opis Wynalazku (nie przekraczający 200 wyrazów), nakreślający jego podstawowe przeznaczenie i działanie, który powinien pokazać jaki problem rozwiązuje i jak Wynalazek to robi;

3.1.3. wyjaśnienie inspiracji stojącej za Wynalazkiem, wraz z osobistą motywacją uczestnika;

3.1.4. wyjaśnienie jak działa Wynalazek;

3.1.5. przedstawienie procesu opracowywania, który uczestnik/zespół podjął aby stworzyć Wynalazek;

3.1.6. wyjaśnienie, co wyróżnia Wynalazek włącznie z wytłumaczeniem czym różni się on od innych produktów obecnych już na rynku;

3.1.7. przedstawienie planów na przyszłość w odniesieniu do Wynalazku, włącznie z dalszym rozwojem projektu;

3.1.8. obrazy w niskiej rozdzielczości zawierające (bez ograniczeń):

3.1.8.1. szkice;

3.1.8.2. plany;

3.1.8.3. modele 3D lub prototypy; oraz

3.1.8.4. fotorealistyczne wizualizacje 3D z zastosowaniem CAD (opcjonalnie); oraz

3.1.9. jeden obraz Wynalazku w wysokiej rozdzielczości (300dpi) na białym tle.

3.2. Uczestnicy powinni również postarać się dostarczyć wideo konceptu lub prototypu w działaniu.

3.3. Uczestnicy przedłożą wszystkie pisemne elementy Zgłoszenia w języku angielskim. Wersja Zgłoszenia w języku ojczystym uczestnika również może być przedłożona.

3.4. Uczestnicy mogą składać Zgłoszenia na tyle wynalazków, na ile będą chcieli, ale nie więcej niż jedno Zgłoszenia na dany Wynalazek.

3.5. JDF nie przyjmie Zgłoszeń, które będą zawierały treści znieważające, pornografię, nieprzyzwoite obrazy lub odniesienia, bądź naruszały prawa osób trzecich (włącznie z prawami do własności intelektualnej bez ograniczeń). JDF zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Zgłoszenia, które uzna (postępując rozsądnie) za niekompletne lub zawierające nieodpowiednie treści, bądź które nie zostanie złożone z zachowaniem wystarczającego poziomu języka angielskiego.

3.6. Dokonując zgłoszenia do JDA uczestnik zgadza się na to, że Zgłoszenie (włącznie ze wszystkimi materiałami opisanymi w punkcie 3.1. i 3.2.) stanie się dostępne publicznie i będzie mogło stać się przedmiotem udostępniania wśród ogółu społeczeństwa we wszystkich kanałach medialnych włącznie z Internetem. Z zastrzeżeniem punktu 3.7. uczestnik akceptuje ponadto, że JDF nie jest zobowiązana w stosunku do uczestnika do zachowania poufności w zakresie, który odnosi się do Zgłoszenia.

3.7. JDF zachowa poufność wszystkich danych kontaktowych uczestnika i nie ujawni ich osobom trzecim bez pisemnej zgody uczestnika. Uczestnicy zgadzają się, że ciąży na nich obowiązek zapewnienia, że ich Zgłoszenie nie zawiera danych kontaktowych lub innych informacji umożliwiających identyfikację osób, a JDF nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy uczestnik popełni błąd w tym zakresie.

3.8. Na rozsądne życzenie JDF uczestnicy przygotują materiały dotyczące Wynalazku (włącznie z modelami i prototypami) na potrzeby wystaw i pokazów. JDF pokryje koszty transportu takich materiałów do i z pożądanych lokalizacji i ubezpieczy przedmioty od utraty i uszkodzenia. Wszystkie przedmioty będą zwrócone właścicielowi, gdy zakończą się działania reklamowe i promocyjne towarzyszące JDA i przyszłym nagrodom.

3.9. JDF zastrzega sobie prawo (według swojego wyłącznego uznania) do kontaktowania się z uczestnikami w celu zawnioskowania o wprowadzenie zmian i/lub uzyskania dodatkowych informacji po przesłaniu Zgłoszenia, aby zapewnić, że takie Zgłoszenie spełnia minimalne wymagania określone w punkcie 3.1.

4.1.Zgłoszenia będą przyjmowane od 6 marca 2024 do 17 lipca 2024 do godziny 23:59 PST. JDF nie ponosi odpowiedzialności za żadne Zgłoszenia i nie będzie przyjmować żadnych otrzymanych po tym czasie.

4.2. W sierpniu 2024 zespół lokalnych jurorów w każdym regionie wybierze z każdego Kraju spełniającego warunki maksymalnie trzy wynalazki, które uznają za najlepsze. JDF zapewni, że jurorzy będą pracownikami naukowymi lub profesjonalistami z umiejętnością projektowania i że Wynalazki będą oceniane wyłącznie na podstawie ich zalet oraz jakości.

4.3. JDF zapewni, że z zastrzeżeniem punktu 3.7., dane kontaktowe uczestników nie będą dostępne dla jurorów. Łącznie lokalne zespoły jurorów wybiorą do 90 Wynalazków (do trzech Wynalazków z każdego Kraju spełniającego warunki konkursu) ("Krótka lista"). Krótka lista przejdzie do drugiej rundy oceniania. Każdy zespół lokalnych sędziów wyłoni również jeden Wynalazek z Krótkiej listy jako "zwycięzcę krajowego" dla każdego Kraju spełniającego wymagania.

4.4. W toku trwania drugiej rundy Krótka lista zostanie poddana dalszej analizie przez panel przemysłowy składający się z doświadczonych inżynierów z grupy przedsiębiorstw Dyson. Zredukują oni krótką listę do Wynalazków, które uznają za najlepszych 20 ("Końcowa krótka lista"). JDF zapewni, że Końcowa krótka lista Wynalazków będzie wyselekcjonowana wyłącznie na podstawie tego, jak dobrze zostały spełnione wymagania konkursu - niekoniecznie będzie to jedno Zgłoszenie wybrane z każdego Kraju spełniającego warunki.

4.5. Powiernicy JDF, według własnego uznania, wybiorą międzynarodowego zwycięzcę JDA, a także międzynarodowych wicemistrzów z Końcowej krótkiej listy. W celu uniknięcia wątpliwości JDF zastrzega sobie prawo do wyróżnienia więcej niż jednego międzynarodowego zwycięzcy JDA w danym roku oraz prawo do niewybrania międzynarodowego wicemistrza lub wicemistrzów JDA, jeżeli konkurs nie wyłoni odpowiednich kandydatów. Decyzja o liczbie zwycięzców oraz o tym, czy istnieje jeden lub więcej wicemistrzów, leży w gestii powierników JDF. Jeśli jest więcej niż jeden zwycięzca lub wicemistrz, wówczas nagroda pieniężna określona w punkcie 4.8 lub 4.9 zostanie podzielona równo pomiędzy zwycięzców lub wicemistrzów, chyba że powiernicy JDF zdecydują o przyznaniu dodatkowej nagrody pieniężnej w danym roku. W przypadku braku odpowiedniego wicemistrza lub wicemistrzów nagroda pieniężna określona w punkcie 4.9.1 nie zostanie przyznana.

4.6. Od 2020 r. powiernicy JDF, według własnego uznania, wybiorą zwycięzcę w kategorii zrównoważonego rozwoju. Będzie to najlepsze zgłoszenie, które dotyczy kwestii zrównoważonego rozwoju lub uwzględnia zrównoważony rozwój w procesie projektowania, materiałów lub produkcji. Aby uniknąć wątpliwości, JDF zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody za zrównoważony rozwój w przypadku, gdy w konkursie nie zostanie wyłoniony odpowiedni kandydat. Decyzja o wyborze odpowiedniego zwycięzcy należy do powierników JDF. Jeśli zwycięzca nie zostanie wyłoniony, nagroda pieniężna za zrównoważony rozwój, o której mowa w punkcie 4.10.1, nie zostanie przyznana.

4.7. Zwycięzca międzynarodowy, wicemistrzowie i zwycięzca zrównoważonego rozwoju zostaną ogłoszeni w listopadzie 2023 r.

4.8. Nagroda dla międzynarodowego zwycięzcy JDA wynosi:

4.8.1. 160 000 zł dla zwycięzcy indywidualnego lub dla zespołu; oraz

4.8.2. Certyfikat Konkursu Nagroda Jamesa Dysona.

4.9. Międzynarodowi wicemistrzowie JDA otrzymają:

4.9.1. 26 500 zł dla uczestnika (lub zespołu, w zależności od przypadku); oraz

4.9.2. Certyfikat Konkursu Nagroda Jamesa Dysona.

4.10. Nagrodą dla zwycięzcy zrównoważonego rozwoju jest:

4.10.1. 160 000 zł dla zwycięzcy indywidualnego lub dla zespołu.

4.11. Zwycięzca krajowy z każdego Kraju spełniającego warunki otrzyma:

4.11.1. 26 500 zł dla uczestnika (lub zespołu, w zależności od przypadku); oraz

4.11.2. Certyfikat Konkursu Nagroda Jamesa Dysona.

4.12. Wszystkie nagrody pieniężne będą płatne w lokalnej walucie uczestnika po kursie stosowanym w dniu ogłoszenia zwycięzcy odpowiedniej nagrody. JDF będzie płacić (lub będzie zlecać zapłatę) wszelkie stosowne kwoty na rachunek (rachunki) bankowy wskazany przez zwycięzcę w ciągu 60 dni od ogłoszenia międzynarodowego zwycięzcy w listopadzie 2024 roku. JDF nie odpowiada za pokrycie jakichkolwiek odliczeń od nagrody pieniężnej wynikających z lokalnych przepisów podatkowych, krajowych lub regionalnych. Tam, gdzie nagroda pieniężna jest wypłacana dla zespołu, JDF zapłaci należną kwotę na wskazany rachunek bankowy i nie będzie ponosić odpowiedzialności za podział takiej kwoty między członków zespołu.

4.13. W przypadku, gdy zwycięzca odrzuci nagrodę, JDF zdecyduje (według własnego uznania), w jaki sposób zostanie rozdzielona nagroda pieniężna (jeśli w ogóle), a zwycięzca nie będzie miał żadnych praw w odniesieniu do nagrody pieniężnej lub jej podziału.

4.14. Wszyscy uczestnicy akceptują:

4.14.1. że JDF nie jest zaangażowany ani nie ma wpływu na proces oceniania wynalazków; i

4.14.2. decyzje jurorów jako ostateczne oraz wiążące. Uczetnicy nie będą wchodzić w dalszą korespondencję ani dyskusję w tej sprawie.

5.1. JDA nie jest odpowiedzialny za przyjmowanie lub weryfikację jakichkolwiek praw do własności intelektualnej odnoszących się do Wynalazku. Uczestnik (uczestnicy) jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony zgłoszonego Wynalazku przed przedłożeniem odpowiedniego Zgłoszenia. W Zgłoszeniu należy wspomnieć o dowodach na istnienie jakichkolwiek patentów, zgłoszeń lub rejestracji wzorów, zgłoszeń lub rejestracji znaków towarowych bądź innych praw, zezwoleń lub aplikacji.

5.2. Przesyłając Zgłoszenie każdy uczestnik potwierdza, że jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkiej stosownej własności intelektualnej (oraz praw moralnych) zawartej w Wynalazku.

5.3. Uczestnik jest zobowiązany do pełnej rekompensaty, zabezpieczenia przed roszczeniami i do ochrony JDF i grupy przedsiębiorstw Dyson na wypadek kosztów, wydatków (włącznie z wydatkami na obsługę prawną), szkód, strat lub zobowiązań poniesionych lub zaciągniętych przez JDF i/lub grupę przedsiębiorstw Dyson (cokolwiek miałoby miejsce) w wyniku naruszenia (bezpośrednio lub pośrednio) własności intelektualnej osób trzecich przez uczestnika. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdy odpowiednie Zgłoszenie jest przedłożone przez zespół, odpowiedzialność każdego członka zespołu na mocy niniejszej klauzuli jest solidarna.

5.4. Z zastrzeżeniem punktu 5.4., każdy uczestnik niniejszym przyznaje JDF ogólnoświatową, nieodwołalną, bezterminową i nieodpłatną licencję (z prawem do sublicencjonowania) na używanie, wyświetlanie, publikowanie, rozpowszechnianie i dostosowywanie materiałów przesłanych w Zgłoszeniu na potrzeby reklamowania lub promowania JDA i/lub JDF.

5.5. Wszelkie prawa własności intelektualnej do wynalazku pozostają przez cały czas (między stronami) własnością uczestnika (uczestników). Nic w tych zasadach i warunkach ani w udziale uczestnika w JDA nie może służyć do przeniesienia lub udzielenia licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej do Wynalazku na JDF ani na żadne osoby trzecie (włącznie z grupą przedsiębiorstw Dyson, bez żadnych ograniczeń).

6.1. Żadne z postanowień niniejszych zasad i warunków nie może być uznane za ograniczające lub wykluczające odpowiedzialność którejkolwiek ze stron za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie, oszustwo lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być prawnie ograniczona lub wykluczona.

6.2. Z zastrzeżeniem punktu 6.1, JDF nie ponosi żadnej odpowiedzialności (niezależnie od tego, jak by powstała) za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

6.3. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych, które mogą mu przysługiwać, JDF jest uprawniony, za pisemnym wypowiedzeniem, do zakończenia udziału uczestnika (lub jego zespołu) w JDA w przypadku naruszenia niniejszych zasad i warunków lub spowodowania utraty dobrej reputacji przez JDF i/lub grupę przedsiębiorstw Dyson.

6.4. Uczestnik może w każdej chwili wycofać zgłoszenie z JDA po pisemnym powiadomieniu JDF. Jeśli Zgłoszenie zostało złożone przez zespół, Zgłoszenie nie zostanie uznane za wycofane, chyba że każdy członek zespołu powiadomi o tym JDF w formie pisemnej.

7.1. Przedkładając Zgłoszenie, uczestnicy upoważniają JDF do używania danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji w celu zarządzania JDA. JDF gromadzi, przechowuje, wykorzystuje, obsługuje i przetwarza dane osobowe uczestników w zgodzie ze swoją polityką prywatności (dostępną na Stronie) oraz wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych przechowywanych przez JDF lub do ich zmiany w dowolnym momencie za pomocą poczty elektronicznej lub listu adresowanego do JDF.

7.2. JDF nie będzie przekazywać danych osobowych uczestnika osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody uczestnika.

8.1. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału, na uzasadniony pisemny wniosek JDF, we wszelkich działaniach reklamowych lub promocyjnych dotyczących JDA i przyszłych nagród w Krajach spełniających warunki. JDF pokryje koszty przejazdu i zakwaterowania uczestników i zwróci (pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dowodów) wszystkie uzasadnione wydatki poniesione przez uczestników w wyniku uczestnictwa w takich działaniach.

Koniec głównej treści. Powróć do początku głównej treści

Wybierz swoją lokalizację