Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธิ James Dyson Foundation

(ก)               เราคือใคร: เราคือมูลนิธิ James Dyson Foundation หากคุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้ หมายเลขบริษัทของเราคือ 04601338 และสำนักงานจดทะเบียนของเราอยู่ที่ Tetbury Hill, Malmesbury, SN16 0RP, UK มูลนิธิ James Dyson Foundation คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนตัวของคุณ การอ้างอิงทั้งหมดในนโยบายนี้ว่า “มูลนิธิ James Dyson Foundation” “ของเรา” หรือ “เรา” หมายถึงมูลนิธิ James Dyson Foundation การอ้างอิงทั้งหมดในนโยบายนี้ว่า “เว็บไซต์ของเรา” หมายถึงเว็บไซต์ที่มูลนิธิ James Dyson Foundation เป็นเจ้าของที่ www.jamesdysonfoundation.co.uk และ www.jamesdysonaward.org

(ข) ค่านิยมของเราและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้: เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และต้องการปฏิบัติต่อคุณอย่างมีความรับผิดชอบและชอบธรรม อีกทั้งยังโปร่งใสกับคุณเกี่ยวกับลักษณะที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้เรายังต้องการให้คุณทราบสิทธิ์ของคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ซึ่งคุณสามารถดูได้ในหัวข้อ 6
เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จึงให้ข้อมูลคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ เราได้พยายามทำให้การนำทางนี้ง่ายสำหรับคุณเพื่อให้คุณสามารถพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณมากที่สุดได้

(ค) นโยบายนี้ใช้กับใคร: นโยบายนี้ใช้กับ:
1. ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
2. ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล James Dyson Award และบุคคลอื่นที่ขอรับเงินทุน
3. ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อการกุศล
4. นักศึกษาในสถานศึกษาที่ร่วมมือกับเรา
5. ครูอาจารย์ในสถานศึกษาที่ร่วมมือกับเรา
6. บุคคลที่เราส่งการสื่อสารให้
7. บุคคลที่ติดต่อเราเพราะมีคำถาม
8. บุคคลภายนอกที่เรามีการติดต่อด้วย เช่น มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ผู้จัดการประกวดของเราสำหรับรางวัล James Dyson Award และผู้จัดหาอื่น ๆ และพนักงานของผู้จัดหาของเรา และ
9. ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมของมูลนิธิ James Dyson Foundation
เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณในหลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรา โปรดคลิกที่ลิงก์ข้างต้นเพื่อค้นหาเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ และข้อมูลว่าเราจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

(ง) นโยบายนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง: นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายหัวข้อที่สำคัญดังต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ (คุณสามารถคลิกลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม):
1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร (หัวข้อ 1)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเราจะนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไร (หัวข้อ 2)
3. พื้นฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (หัวข้อ 3)
4. เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้อื่นอย่างไรและเพราะเหตุใด (หัวข้อ 4)
5. เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นเวลานานเท่าใด (หัวข้อ 5)
6. สิทธิ์ของคุณ (หัวข้อ 6)
7. เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปที่ใด (หัวข้อ 8)
8. เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับอย่างไร (หัวข้อ 9)
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (หัวข้อ 12) และ
10. คำถามเพิ่มเติมและวิธีการยื่นข้อร้องเรียน (หัวข้อ 11)

(จ) สิทธิ์ของคุณในการคัดค้าน: คุณมีสิทธิ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเราตามที่ระบุในหัวข้อ 6 สิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงสองประการที่ควรทราบได้แก่:
1. คุณอาจขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หากคุณใช้สิทธิ์นี้ เราจะหยุดใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้
2. คุณอาจขอให้เราพิจารณาข้อคัดค้านที่ถูกต้องใด ๆ ซึ่งคุณมีต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเรา ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยมีพื้นฐานมาจากผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 6

(ฉ) สิ่งที่คุณต้องทำและคำยืนยันที่คุณมีต่อเรา: โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยการติดต่อกับเราด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้บังคับกับคุณ

1.1 คุณอาจให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เราโดยสมัครใจ เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอกในกรณีที่เรามีพื้นฐานทางกฎหมายที่จะทำเช่นนั้น เช่น มหาวิทยาลัย ผู้จัดการประกวดของเราสำหรับรางวัล James Dyson Award บริษัทในกลุ่ม และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเราเรียกว่า “แหล่งที่มาภายนอก” หรือ “ผู้จัดหา” ตลอดทั้งนโยบายนี้

1.2 คุณอาจให้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณแก่เราด้วยตัวเองโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ที่จัดหาให้บนเว็บไซต์ของเรา หรือโดยการติดต่อเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เราเพื่อรับข้อมูลหรือบริการจากเรา เป็นต้น หากคุณเป็นผู้จัดหา คุณยังอาจให้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณแก่เราเมื่อคุณกำลังเสนอหรือให้บริการกับเรา

โปรดไปที่หัวข้อด้านล่างที่อธิบายความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณได้ดีที่สุดเพื่อค้นหาเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ และข้อมูลว่าเราจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร เราเรียกข้อมูลนี้ว่า “ข้อมูลส่วนตัว” ตลอดทั้งนโยบายนี้

2.1 ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

(ก) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดเกี่ยวกับคุณบ้าง
เรา หรือบุคคลภายนอกในนามของเรา อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับคุณ:
(i) ชื่อของคุณ รวมถึงคำนำหน้าชื่อ
(ii) ที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ
(iii) ที่อยู่อีเมลของคุณ
(iv) หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
(v) ข้อมูลที่ให้เมื่อคุณมีการโต้ตอบกับเรา
(vi) การปรับปรุงข้อมูลที่ได้ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบัน
(vii) ข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งถูกสร้างขึ้นและบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:


(ก) ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง: ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับที่อยู่อินเทอร์เน็ต ที่อยู่เว็บไซต์และประเทศที่คุณใช้เข้าถึงข้อมูล ไฟล์ที่ร้องขอ ประเภทและเวอร์ชั่นเบราว์เซอร์ ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินบนเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม เราใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้เพื่อจัดการเว็บไซต์ของเรา วัดประสิทธิภาพของระบบของเรา และวิเคราะห์เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา


(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณและพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่น หน้าเพจที่คุณคลิก) ซึ่งอาจรวมถึงเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังจากที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงวันที่และเวลา) เวลาและระยะเวลาการเยี่ยมชมหน้าเพจบางหน้า ข้อมูลการโต้ตอบกับหน้าเพจ (เช่น การเลื่อน การคลิก และการเลื่อนเมาส์) วิธีการที่ใช้ในการออกจากหน้าเพจ ข้อมูลปริมาณการใช้งาน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เว็บล็อกและข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ และข้อมูลที่จัดหาให้เมื่อขอรับบริการหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

(ข) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร


เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุข้างต้นเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้:


(i) เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของเรา
(ii) เพื่อรับคำถามจากคุณผ่านเว็บไซต์
(iii) เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของเราและเพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับเว็บไซต์ของเรา
(iv) เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา
(v) เพื่อให้จดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของคุณเพื่อให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้ตามความสนใจส่วนตัวของคุณ หรือส่งโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายให้กับคุณบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย และ
(vi) เพื่อประเมินการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ และจัดเตรียมรายงานหรือรวบรวมสถิติเพื่อให้เข้าใจประเภทของผู้คนที่ใช้เว็บไซต์ของเรา บุคคลเหล่านั้นใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายมากขึ้น รายละเอียดดังกล่าวจะเป็นแบบไม่ระบุชื่อเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควร และตัวตนของคุณจะไม่สามารถระบุจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้

โปรดดูหัวข้อ 2.10 และ 2.11 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้


(i) บางหน้าเพจบนเว็บไซต์ของเราจะใช้คุกกี้ ซึ่งคือไฟล์ขนาดเล็กที่บันทึกบนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ตรงตามความความต้องการของคุณมากขึ้นในอนาคตโดยการทำความเข้าใจและจดจำความชอบในการเรียกดูเว็บที่เฉพาะเจาะจงของคุณ


(ii) เมื่อเราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจบล็อกคุกกี้เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากต้องการดำเนินการดังกล่าว คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณที่ทำให้คุณสามารถปฏิเสธการตั้งค่าของคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็น) คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่สามารถใช้การทำงานทั้งหมดที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา

2.2 ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล James Dyson Award และบุคคลอื่นที่ขอรับเงินทุน

(ก) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดเกี่ยวกับคุณบ้าง


เรา หรือบุคคลภายนอกในนามของเรา อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับคุณ:


(i) ชื่อของคุณ
(ii) ที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ
(iii) ที่อยู่อีเมลของคุณ
(iv) หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
(v) อายุของคุณ
(vi) เพศของคุณ
(vii) มหาวิทยาลัยที่เข้าเรียน สาขาวิชา และหลักฐานการศึกษา
(viii) รูปถ่ายโพรไฟล์
(ix) URL โซเชียลมีเดีย
(i) ข้อมูลที่ให้เมื่อคุณมีการโต้ตอบกับเรา
(ii) ข้อมูลที่ให้ในการสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล James Dyson Award หรือคำขอรับเงินทุน
(iii) การปรับปรุงข้อมูลที่ได้ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบัน
(iv) ข้อมูลที่คุณให้เพื่อช่วยให้เรามอบบริการที่ดีขึ้นแก่คุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราขอให้คุณกรอกข้อมูลในแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม และ

(ข) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุข้างต้นเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้:


(i) เพื่อประเมินใบสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล James Dyson Award ของคุณหรือคำขอรับเงินทุน และจัดการให้รางวัลหรือเงินทุนแก่คุณหากเกี่ยวข้อง
(ii) เพื่อจัดการกับคำถามใด ๆ ที่คุณมี
(iii) เพื่อส่งการสื่อสารบางประการให้แก่คุณ (ซึ่งรวมถึงทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์) เกี่ยวกับบริการของเรา เช่น ข้อความด้านการบริหารจัดการ (ตัวอย่างเช่น การระบุการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และการแจ้งข้อมูลให้คุณทราบเกี่ยวกับการสมัครหรือคำขอของคุณ
(iv) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติและการวิจัยตลาดกับผู้ที่อาจสนใจในรางวัลและเงินทุนของเรา
(v) เพื่อติดต่อคุณ (ซึ่งรวมถึงทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรืออีเมล) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คุณขอหรือที่เรารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ เช่น จดหมายข่าวของเรา และ
(vi) เพื่อแสดงชื่อของคุณ รูปภาพ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณในการประชาสัมพันธ์หากคุณได้ให้ความยินยอมแล้ว


โปรดดูหัวข้อ 2.10 และ 2.11 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

(ค) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัว เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณบางส่วนจากบุคคลภายนอก เช่น จากผู้จัดการประกวดของเราซึ่งเป็นผู้ประเมินใบสมัครหรือคำขอของคุณ หรือจากมหาวิทยาลัยของคุณหากคุณเป็นนักศึกษาทุน

(ง) ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการแก่คุณ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเพื่อให้เราสามารถให้บริการ (นั่นคือ บริหารจัดการใบสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล James Dyson Award หรือคำขอรับเงินทุนของคุณ) แก่คุณ และปฏิบัติภาระผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เรามีต่อคุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวแก่เรา หรือหากคุณขอให้เราลบข้อมูลเหล่านั้น คุณอาจไม่สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล James Dyson Award หรือขอรับหนึ่งในเงินทุนของเราได้อีกต่อไป

2.3 ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อการกุศล

(ก) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดเกี่ยวกับคุณบ้าง


เรา หรือบุคคลภายนอกในนามของเรา อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับคุณ:


(i) ชื่อของคุณ
(ii) ที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ
(iii) ที่อยู่อีเมลของคุณ
(iv) หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
(v) วัตถุประสงค์เพื่อการกุศล/องค์กรที่ได้รับการสนับสนุน
(vi) วันที่ของงานกิจกรรมระดมเงินทุน
(vii) ลักษณะของคำขอบริจาค (การสนับสนุนทางการเงินหรือการบริจาคเครื่องจักร)
(viii) พันธกิจขององค์กรและข้อมูลว่าจะมีการนำสิ่งที่ได้รับบริจาคไปใช้อย่างไร
(ix) ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
(x) รายละเอียดธนาคาร (เมื่อจำเป็นในการชำระเงินบริจาค)
(xi) ข้อมูลที่ให้เมื่อคุณมีการโต้ตอบกับเรา
(xii) ข้อมูลที่ให้ในคำขอของคุณ
(xiii) การปรับปรุงข้อมูลที่ได้ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบัน และ
(xiv) ข้อมูลที่คุณให้เพื่อช่วยให้เรามอบบริการที่ดีขึ้นแก่คุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราขอให้คุณกรอกข้อมูลในแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม

(ข) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร


เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุข้างต้นเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้:


(i) เพื่อประเมินคำขอรับการสนับสนุนเพื่อการกุศลของคุณ และ (เมื่อเกี่ยวข้อง) เพื่อส่งเงินบริจาคของเราให้แก่คุณ (หรือบุคคลภายนอก)
(ii) เพื่อจัดการกับคำถามใด ๆ จากคุณ
(iii) เพื่อส่งการสื่อสารบางประการให้แก่คุณ (ซึ่งรวมถึงทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์) เกี่ยวกับบริการของเรา เช่น ข้อความด้านการบริหารจัดการ (ตัวอย่างเช่น การระบุการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และการแจ้งข้อมูลให้คุณทราบเกี่ยวกับการสมัครหรือคำขอของคุณ
(iv) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติและการวิจัยตลาดกับผู้ที่อาจสนใจในการสนับสนุนเพื่อการกุศลของเรา และ

โปรดดูหัวข้อ 2.10 และ 2.11 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

(ค) ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการแก่คุณ


เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณ และปฏิบัติภาระผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เรามีต่อคุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวแก่เรา หรือหากคุณขอให้เราลบข้อมูลเหล่านั้น คุณอาจไม่สามารถขอรับการสนับสนุนเพื่อการกุศลของเราได้อีกต่อไป

2.4 นักศึกษาในสถานศึกษาที่ร่วมมือกับเรา

(ก) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดเกี่ยวกับคุณบ้าง


เรามีโปรแกรมที่เราทำงานร่วมกับสถานศึกษาบางแห่งเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการออกแบบและเทคโนโลยีใหม่และวิธีการสอน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณในฐานะหนึ่งในนักศึกษาในโปรแกรมดังกล่าว:


(i) ชื่อของคุณ
(ii) รูปถ่ายของคุณ
(iii) ที่อยู่ของคุณ
(iv) คำตอบที่คุณมีต่อคำถามสัมภาษณ์ของเรา โปรดทราบว่าเราอาจถ่ายทำการสัมภาษณ์ของคุณหากเราได้รับความยินยอมจากคุณหากคุณมีอายุมากกว่า 16 ปี หรือความยินยอมจากผู้ปกครองของคุณหากคุณมีอายุน้อยกว่า 16 ปี และ
(v) คำตอบต่อแบบสำรวจตามแต่ละโอกาสใด ๆ ที่เราอาจมี

(ข) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร


เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุข้างต้น (โดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือผู้ปกครองของคุณ) เพื่อให้เราสามารถประเมินได้ว่าโปรแกรมประสบความสำเร็จเพียงใด และเราจะแบ่งปันกับสถานศึกษาอื่น ๆ และรัฐบาลเพื่อหารือเกี่ยวกับความสำเร็จของโปรแกรม เราอาจใช้รูปถ่ายหรือวิดีโอของคุณบนเว็บไซต์ของเรา CRM ช่องทางโซเชียลมีเดีย และวัสดุสื่อสิงพิมพ์


โปรดดูหัวข้อ 2.10 และ 2.11 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

(ค) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัว เราได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากคุณโดยตรง หรือจากสถานศึกษาของคุณ

2.5 ครูอาจารย์ในสถานศึกษาที่ร่วมมือกับเรา

(ก) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดเกี่ยวกับคุณบ้าง

เรา หรือบุคคลภายนอกในนามของเรา อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับคุณ:


(i) ชื่อของคุณ
(ii) ที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ
(iii) ที่อยู่อีเมลของคุณ
(iv) หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
(v) ข้อมูลที่ให้เมื่อคุณมีการโต้ตอบกับเรา
(vi) ข้อมูลที่ให้ในคำตอบต่อการสัมภาษณ์ของคุณ
(vii) เราอาจจัดทำวิดีโอและ/หรือการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ที่เรามีกับคุณเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณให้กระทำดังกล่าว
(viii) การปรับปรุงข้อมูลที่ได้ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบัน
(ix) ข้อมูลที่คุณให้เพื่อช่วยให้เรามอบบริการที่ดีขึ้นแก่คุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราขอให้คุณกรอกข้อมูลในแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม

(ข) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร


เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุข้างต้นเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้:


(i) เพื่อประเมินและวัดความสนใจในระดับการออกแบบและเทคโนโลยีในสถานศึกษา และเพื่อประเมินความสำเร็จของวิธีการของเรา ซึ่งรวมถึง (เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ) คำตอบของคุณที่ได้ถ่ายวิดีโอ/บันทึกเสียง
(ii) เพื่อจัดการกับคำถามใด ๆ จากคุณ
(iii) เพื่อส่งการสื่อสารบางประการให้แก่คุณ (ซึ่งรวมถึงทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์) เกี่ยวกับบริการของเรา เช่น ข้อความด้านการบริหารจัดการ (ตัวอย่างเช่น การระบุการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และการแจ้งข้อมูลให้คุณทราบเกี่ยวกับคำขอของคุณ
(iv) เพื่อติดต่อคุณ (ซึ่งรวมถึงทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรืออีเมล) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คุณขอหรือที่เรารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ เช่น จดหมายข่าวของเรา
(v) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติและการวิจัยตลาดกับผู้ที่อาจสนใจในกรณีศึกษาและวิธีการของเรา และ
โปรดดูหัวข้อ 2.10 และ 2.11 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

2.6 บุคคลที่เราส่งการสื่อสารทางการตลาดให้

(ก) เรา หรือบุคคลภายนอกในนามของเรา อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับคุณ:


(i) ชื่อของคุณ รวมถึงคำนำหน้าชื่อ
(ii) ที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ
(iii) ที่อยู่อีเมลของคุณ
(iv) หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และ
(v) ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของคุณ

(ข) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร


เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุข้างต้นเพื่อติดต่อคุณ (ซึ่งรวมถึงทางโทรศัพท์ อีเมล หรือไปรษณีย์) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราที่คุณขอ หรือที่เรารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ (รวมถึงจดหมายข่าว)


โปรดดูหัวข้อ 2.10 และ 2.11 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร เราเชื่อว่าการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

2.7 บุคคลที่ติดต่อเราเพราะมีคำถาม

(ก) เรา หรือบุคคลภายนอกในนามของเรา อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับคุณ:


(i) ชื่อของคุณ รวมถึงคำนำหน้าชื่อ
(ii) ที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ
(iii) ที่อยู่อีเมลของคุณ
(iv) หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
(v) ข้อมูลที่ให้เมื่อคุณมีการโต้ตอบกับเรา และ
(vi) การปรับปรุงข้อมูลที่ได้ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบัน

(ข) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร


เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุข้างต้นเพื่อจัดการกับคำถามใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับบริการของเรา ธุรกิจ รางวัล และโอกาสอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือคำขอใด ๆ ที่คุณมีเพื่อขอสำเนาข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ เราเชื่อว่าการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา


โปรดดูหัวข้อ 2.10 และ 2.11 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

2.8 บุคคลภายนอกที่เรามีการติดต่อด้วย เช่น มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ผู้จัดการประกวดของเราสำหรับรางวัล James Dyson Award และผู้จัดหาอื่น ๆ และพนักงานของผู้จัดหาของเรา

(ก) เรา หรือบุคคลภายนอกในนามของเรา อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับคุณ:


(i) ชื่อของคุณ รวมถึงคำนำหน้าชื่อ
(ii) ข้อมูลการติดต่อในที่ทำงาน (หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย ที่อยู่อีเมล)
(iii) ตำแหน่งงานของคุณ
(iv) ข้อมูลที่ให้เมื่อคุณมีการโต้ตอบกับเรา
(v) การปรับปรุงข้อมูลที่ได้ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบัน
(vi) ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่มาภายนอก เช่น LinkedIn:
(vii) ประวัติย่อ (CV) ข้อมูลข้อเสนอและการยื่นประมูล หลักฐานแสดงตัวตนและที่อยู่
(viii) รายละเอียดค่าตอบแทน การเรียกร้องค่าใช้จ่าย และรายละเอียดธนาคาร
(ix) ข้อมูลที่จำเป็นในการเข้าถึงระบบและแอปพลิเคชันของบริษัท (เช่น ID ระบบ)

(ข) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร


เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุข้างต้นเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้:


(i) เพื่อให้เราสามารถซื้อและรับผลิตภัณฑ์และบริการจากคุณ (ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ การรายงานการชำระเงินและค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบทางการเงิน)
(ii) [เพื่อประเมินความสามารถและศักยภาพในการทำงานของคุณ]
(iii) เพื่อจัดการกับคำถามจากคุณ


โปรดดูหัวข้อ 2.10 และ 2.11 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

(ค) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัว เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณบางส่วนจากแหล่งที่มาภายนอก เช่น นายจ้างของคุณ หรือเว็บไซต์บริษัทของนายจ้างของคุณ นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวนี้จากแหล่งข้อมูลที่สามารถหาได้ในสาธารณะ เช่น LinkedIn

(ง) ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการแก่คุณ โปรดทราบว่าเราต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวบางประเภทเพื่อให้คุณหรือนายจ้างของคุณสามารถให้บริการแก่เราได้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวแก่เรา หรือหากคุณหรือนายจ้างของคุณขอให้เราลบข้อมูลเหล่านั้น คุณอาจไม่สามารถให้บริการแก่เราได้อีกต่อไป

2.9 ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมของมูลนิธิ James Dyson Foundation

(ก) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดเกี่ยวกับคุณบ้าง


หากคุณกำลังเข้าร่วมงานกิจกรรมที่จัดการหรือเตรียมการโดยเราหรือบุคคลภายนอกในนามของเรา เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับคุณ:


(i) ชื่อของคุณ
(ii) ที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ
(iii) ที่อยู่อีเมลของคุณ
(iv) หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
(v) ทะเบียนรถยนต์ของคุณ
(vi) รูปถ่ายของคุณ
(vii) สถานศึกษาหรือสถาบันอื่นที่คุณเข้าเรียน/ทำงาน (เมื่อเกี่ยวข้อง)
(viii) ข้อมูลที่ให้เมื่อคุณมีการโต้ตอบกับเรา
(ix) การปรับปรุงข้อมูลที่ได้ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบัน
(x) ข้อมูลที่คุณให้เพื่อช่วยให้เรามอบบริการที่ดีขึ้นแก่คุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราขอให้คุณกรอกข้อมูลในแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม

(ข) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร


เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุข้างต้นเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้:


(i) เพื่อเข้าทำข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ กับคุณ และจัดการการเข้าถึงงานกิจกรรมของมูลนิธิ James Dyson Foundation ของคุณ (เช่น เพื่ออนุญาตให้คุณจอดรถและรับบัตรผ่านเพื่อความปลอดภัย)
(ii) เพื่อจัดงานกิจกรรม
(iii) เพื่อจัดการกับคำถามใด ๆ จากคุณ
(iv) เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ (หรือความยินยอมของผู้ปกครองของคุณหากคุณมีอายุน้อยกว่า 16 ปี) เราอาจใช้รูปภาพของคุณในวัสดุทางการตลาดหรือวัสดุการส่งเสริมการขายของเรา
(v) เพื่อส่งการสื่อสารบางประการให้แก่คุณ (ซึ่งรวมถึงทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์) เกี่ยวกับบริการของเรา เช่น ข้อความด้านการบริหารจัดการ (ตัวอย่างเช่น การระบุการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และการแจ้งข้อมูลให้คุณทราบเกี่ยวกับคำขอของคุณ
(vi) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติและการวิจัยตลาดกับผู้ที่อาจสนใจในรางวัลและเงินทุนของเรา
(vii) เพื่อประเมินและวัดความสนใจในระดับการออกแบบและเทคโนโลยี และเพื่อประเมินความสำเร็จของวิธีการของเรา ซึ่งรวมถึง (เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ) คำตอบของคุณที่ได้ถ่ายวิดีโอ/บันทึกเสียง
(viii) เพื่อติดต่อคุณ (ซึ่งรวมถึงทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราที่คุณขอหรือที่เรารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ

โปรดดูหัวข้อ 2.10 และ 2.11 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

(ค) ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการแก่คุณ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเพื่อให้เราสามารถอนุญาตให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเพื่อให้เข้าร่วมงานกิจกรรมได้

2.10 เรายังอาจเก็บรวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อเหตุผลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรก็ตาม:


(ก)เพื่อจัดการกับคำถามหรือปัญหาใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือคำขอใด ๆ ที่คุณมีเพื่อขอสำเนาข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ หากเราไม่ได้มีสัญญากับคุณ เราเชื่อว่าการประมวลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา


(ข) เพื่อการรายงานภายใน การจัดการธุรกิจ การทำให้แน่ใจในความคุ้มครองในการประกันภัยที่เพียงพอ การทำให้แน่ใจในความปลอดภัยของสถานที่ของเรา การวิจัยและพัฒนา และเพื่อระบุและปฏิบัติมาตรการด้านประสิทธิภาพขององค์กร เราอาจประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ในกรณีที่การกระทำเช่นนั้นเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา


(ค) เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน กฎหมาย และข้อบังคับใด ๆ ที่ใช้กับเรา ซึ่งอาจรวมถึงในกรณีที่เราพิจารณาตามสมควรว่าการปฏิบัติตามเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น และเมื่อเราถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำเช่นนั้น


(ง) เพื่อพิสูจน์ ใช้ หรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา ซึ่งอาจรวมถึงในกรณีที่เราพิจารณาตามสมควรว่าเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น และเมื่อเราถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำเช่นนั้น และ

2.11 การประมวลผลเพิ่มเติม

ก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในหัวข้อ 2 เหล่านี้ เราจะดำเนินขั้นตอนเพื่อพิสูจน์ว่าการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแบบใหม่ของเรานั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2 นี้  โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดในหัวข้อ 12 [ลิงก์] หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่เราจะดำเนินการเพื่อพิสูจน์ว่าการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแบบใหม่ของเราสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้หรือไม่

3.1 เราพิจารณาว่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีดังนี้:
(ก) การใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเรามีความจำเป็นในการปฏิบัติภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาใด ๆ ที่มีกับคุณ (ตัวอย่างเช่น เพื่อประเมินใบสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล James Dyson Award หรือคำขอรับเงินทุน หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ของเราซึ่งคุณได้ยอมรับโดยการเรียกดูเว็บไซต์ของเรา)
(ข) การใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเรามีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพและความปลอดภัย)
(ค) คุณ (หรือผู้ปกครองของคุณหากคุณมีอายุน้อยกว่า 16 ปี) ได้ให้ความยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้ให้ความยินยอมที่จะถูกถ่ายวิดีโอ หรือ
(ง) ในกรณีที่ทั้ง (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่เกี่ยวข้อง การใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณมีความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราได้แก่:
(i) การดำเนินการ การทำให้เติบโต และการพัฒนาซึ่งมูลนิธิ James Dyson Foundation ซึ่งรวมถึงการมอบรางวัล ธุรกิจ และโอกาสที่ได้จากธุรกิจ
(ii) การให้บริการเว็บไซต์ของเรา
(iii) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของเรา (เช่น โดยการส่งจดหมายข่าวและการสื่อสารอื่น ๆ ที่เรารู้สึกว่าคุณจะสนใจให้กับคุณ) และ
(iv) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเป็นการภายใน

3.2 เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยมีพื้นฐานมาจากความยินยอมของคุณ เช่น ในกรณีที่เราถ่ายภาพของคุณ หรือบันทึกการสัมภาษณ์กับคุณ (ซึ่งคุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อหลังจากที่ได้ให้ ตามที่อธิบายด้านล่าง)

3.3 หากเราอาศัยความยินยอมของคุณที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง (เช่น หากเราใช้รูปภาพของคุณในวัสดุทางการตลาด) แต่คุณเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณอาจถอนความยินยอมของคุณได้โดยติดต่อเราที่ info@jamesdysonfoundation.com และเราจะหยุดใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณถอนความยินยอมของคุณ การทำเช่นนี้อาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการที่จัดให้บริการแก่คุณ

4.1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับกลุ่มบริษัท Dyson และ Weybourne ในกรณีที่การทำเช่นนั้นจะเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการภายใน (ตัวอย่างเช่น เพื่อการวางกลยุทธ์องค์กร การปฏิบัติตามข้อบังคับ การตรวจสอบและการเฝ้าติดตาม การวิจัยและพัฒนา และการรับประกันคุณภาพ)

4.2 เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลภายนอกหรือหมวดหมู่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้:
(ก) เมื่อคุณสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล James Dyson Award เราจะแบ่งปันใบสมัครและข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้จัดการประกวดของเรา ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยเราประเมินใบสมัคร เรามีผู้จัดการประกวดในแต่ละประเทศที่เราเสนอรางวัล James Dyson Award โดยบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ประเมินใบสมัครจากประเทศเฉพาะนั้น ๆ ถึงแม้ว่าผู้จัดการประกวดบางท่านในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจะสามารถเข้าถึงใบสมัครทั้งหมดทั่วโลกก็ตาม ผู้จัดการประกวดส่วนใหญ่ของเราทำงานให้กับกลุ่มบริษัท Dyson และผู้จัดการประกวดสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเราประเมินใบสมัครประกวดรางวัล James Dyson Award ได้เท่านั้น
(ข) บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการแก่เรา ตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัท Dyson ให้บริการสนับสนุนด้านไอทีแก่เรา และบริษัท Weybourne ให้การสนับสนุนด้านไอที การเงิน และการบัญชีแก่เรา
(ค) ผู้ให้บริการอื่น ๆ และผู้รับจ้างช่วงของเรา ซึ่งรวมถึงผู้ประมวลผลการชำระเงิน ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ผู้จัดหาบริการทางเทคนิคและบริการสนับสนุน ผู้รับประกันภัย ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (เช่น AWS)
(ง) หน่วยงานของรัฐ
(จ) บริษัทที่ช่วยเราในกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการขายของเรา เช่น แพลตฟอร์มการทำการตลาดโดยอัตโนมัติ MailChimp และช่างภาพที่ทำการถ่ายภาพในนามของเรา
(ฉ) ผู้ให้บริการวิเคราะห์และเครื่องมือค้นหาที่ช่วยเราในการพัฒนาและปรับเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสม เช่น Google Analytics, Google Adwords Tracking และ Facebook pixels
(ช) หากคุณเป็นนักศึกษาหรือครูอาจารย์ในสถานศึกษาที่ศึกษากรณีศึกษา เราอาจแบ่งปันคำตอบในการสัมภาษณ์ของคุณกับสถานศึกษาอื่น ๆ และ/หรือรัฐบาลเพื่อแสดงความสำเร็จของโปรแกรมของเรา และ

4.3 บุคคลภายนอกใด ๆ ที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ถูกจำกัด (ตามกฎหมายและตามสัญญา) ความสามารถในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อการให้บริการแก่เรา เราจะดำเนินขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจอยู่เสมอว่าบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ต้องอยู่ภายใต้ภาระผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.4 นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลภายนอก:
(ก) หากมีบุคคลภายนอกเข้าครอบครองสินทรัพย์ทั้งหมดของเราโดยสาระสำคัญ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้จะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โอน
(ข) หากเรามีหน้าที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายใด ๆ คำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายจากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และตามที่อาจจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยระดับประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย
(ค) เพื่อบังคับใช้หรือใช้บังคับข้อกำหนดการใช้งานของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือข้อตกลงอื่นใด หรือเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใด ๆ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราหรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอก เพื่อปกป้องความปลอดภัยของบุคคลใด หรือเพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ
(ง) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของมูลนิธิ James Dyson Foundation เจ้าหน้าที่ของเรา ผู้จัดการประกวดของเรา หรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวกับองค์กรอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง [และการลดความเสี่ยงทางเครดิต]

4.5 นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยและใช้การรายงานและสถิติแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานภายใน หรือการรายงานต่อกลุ่มบริษัท Weybourne หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายของเรา รายงานหรือสถิติแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อเหล่านี้จะไม่มีสิ่งใดที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ของเราได้

4.6 ยกเว้นแต่ที่ได้ให้รายละเอียดไว้อย่างชัดแจ้งในข้างต้น เราจะไม่แบ่งปัน ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณแก่บุคคลภายนอกโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ และโดยไม่ได้ขอรับความยินยอมจากคุณเมื่อจำเป็น หากคุณได้ให้ความยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงแต่คุณเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณควรติดต่อเรา แล้วเราจะหยุดใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะเช่นนั้น

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ไม่นานเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวนั้น ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนตัวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล และ/หรือตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพิสูจน์ ใช้ หรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา

6.1. คุณมีสิทธิ์บางประการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ หรือต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ info@jamesdysonfoundation.com ได้ทุกเมื่อ คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:


(ก) สิทธิ์การเข้าถึง คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณ คำยืนยันว่าเรากำลังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือไม่ รายละเอียดว่าข้อมูลนี้มีการใช้อย่างไรและเพราะเหตุใด และรายละเอียดการป้องกันที่มีหากเราถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกไปนอกสหราชอาณาจักรหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) จากเราได้


(ข) สิทธิ์ในการปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน คุณมีสิทธิ์ที่จะขอปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณซึ่งไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ถูกต้อง


(ค) สิทธิ์ในการลบข้อมูลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่เรากำลังเก็บไว้เกี่ยวกับคุณในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงบางสถานการณ์ได้ คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเราเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้โดยการติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดในหัวข้อ 12


เราจะส่งต่อคำขอของคุณไปยังผู้รับอื่นที่ได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เว้นแต่จะไม่สามารถกระทำได้หรือต้องใช้ความพยายามที่ไม่สมสัดส่วน คุณสามารถสอบถามเราว่าผู้รับดังกล่าวคือใคร โดยใช้รายละเอียดการติดต่อในหัวข้อ 12


(ง) สิทธิ์ในการจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณ: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอเราให้จำกัดลักษณะที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานการณ์เฉพาะเจาะจงบางสถานการณ์ได้ คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเราเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้โดยการติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดในหัวข้อ 12


เราจะส่งต่อคำขอของคุณไปยังผู้รับอื่นที่ได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เว้นแต่จะไม่สามารถกระทำได้หรือต้องใช้ความพยายามที่ไม่สมสัดส่วน คุณสามารถสอบถามเราว่าผู้รับดังกล่าวคือใคร โดยใช้รายละเอียดการติดต่อในหัวข้อ 12


(จ) สิทธิ์ในการหยุดการตลาด: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หากคุณใช้สิทธิ์นี้ เราจะหยุดใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้


(ฉ) สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก


สิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยมีพื้นฐานมาจากความยินยอมของคุณหรือการดำเนินการตามสัญญา และในกรณีที่การใช้ข้อมูลของคุณโดยเราดำเนินการด้วยวิธีที่เป็นอัตโนมัติ


(ช) สิทธิ์ในการคัดค้าน คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราพิจารณาข้อคัดค้านที่ถูกต้องใด ๆ ซึ่งคุณมีต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเรา ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยมีพื้นฐานมาจากผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น

6.2 เราจะพิจารณาคำขอดังกล่าวทั้งหมดและให้คำตอบของเราภายในระยะเวลาที่สมควร (และในกรณีใด ๆ จะไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากที่มีคำขอของคุณ เว้นแต่เราแจ้งคุณว่าเรามีสิทธิ์ได้รับระยะเวลาที่นานขึ้นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวบางอย่างอาจได้รับยกเว้นจากคำขอดังกล่าวในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น หากเราต้องใช้ข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเราเอง หรือเพื่อพิสูจน์ ใช้ หรือปกป้องข้อร้องเรียนตามกฎหมาย

6.3 หากมีข้อยกเว้นใช้บังคับ เราจะแจ้งให้คุณทราบในเรื่องนี้เมื่อตอบคำขอของคุณ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เราเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะตอบคำขอใด ๆ ที่คุณมี

7.1 เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อทำการตลาดทางอีเมล โทรศัพท์ และไปรษณีย์

7.2 เราอาจส่งการสื่อสารทางการตลาดบางอย่างให้แก่คุณ (รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์) หากการกระทำเช่นนั้นเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ

7.3 หากคุณต้องการหยุดรับการสื่อสารทางการตลาด คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลที่ info@jamesdysonfoundation.com

8.1 อาจมีการใช้ จัดเก็บ และ/หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนอก EEA (ซึ่งรวมถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น) ที่ทำงานให้กับเรา สมาชิกอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท Dyson หรือผู้จัดหาและผู้จัดการประกวดสำหรับรางวัล James Dyson Award รายละเอียดเพิ่มเติมว่าอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อใครได้บ้างนั้นมีระบุอยู่ในหัวข้อ 4

8.2 หากเราให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับคุณแก่กลุ่มบริษัทหรือผู้จัดหาของเราที่ไม่ได้อยู่ใน EEA ใด ๆ ดังกล่าว เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับคุ้มครองนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเพียงพอตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้ที่ได้รับอนุญาตในมาตรา 45 และ 46 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
(ก) ในกรณีของนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา การเข้าทำข้อตกลงทางสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปกับนิติบุคคลดังกล่าว หรือการทำให้แน่ใจว่านิติบุคคลดังกล่าวมีพันธกรณีตามกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (ดูเพิ่มเติมที่ https://www.privacyshield.gov/welcome) หรือ
(ข) ในกรณีของนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ นอก EEA การเข้าทำข้อตกลงทางสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปกับนิติบุคคลดังกล่าว

8.3 สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่เรามีเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณในกรณีเหล่านี้จากเราได้โดยติดต่อเราทางอีเมลที่ info@jamesdysonfoundation.com ได้ทุกเมื่อ

9.1 ความเสี่ยงหลักของการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเราคือเมื่อข้อมูลสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณตกไปอยู่ในมือของบุคคลอื่นที่อาจนำไปใช้อย่างฉ้อฉลหรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณอยากจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวมากกว่า

9.2 ด้วยเหตุผลนี้ มูลนิธิ James Dyson Foundation จึงมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการสูญหาย การขโมย และการนำไปใช้ในทางที่ผิด เราดำเนินมาตรการระมัดระวังตามสมควรทั้งหมดเพื่อปกป้องการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการระดับองค์กรและมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสม เช่น การควบคุมการเข้าถึงสถานที่ของเรา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงระบบ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส การกรองเว็บ และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

9.3 ในการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกถ่ายโอนผ่านอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้แก่เรา แต่การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ ดังนั้น คุณจึงรับทราบและยอมรับว่าเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้ส่งมายังเว็บไซต์ของเรา และการส่งข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนที่เข้มงวดและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

9.4 ในกรณีที่เราได้ให้รหัสผ่านกับคุณ (หรือเมื่อคุณได้เลือกรหัสผ่าน) ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของคุณได้ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ [เราขอให้คุณอย่าบอกรหัสผ่านกับผู้ใด]

เว็บไซต์ของเราอาจประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้จัดหาให้เพื่อให้คุณใช้อ้างอิงและเพื่อความสะดวกสำหรับคุณเท่านั้น และไม่ได้สื่อว่ามีการสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมหรือที่เราได้รับจากแหล่งที่มาภายนอกเท่านั้น และเราไม่สามารถรับความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรวบรวมและจัดเก็บ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกมีข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และคุณควรอ่านข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ให้แก่เว็บไซต์เหล่านี้ เราไม่สนับสนุนหรือยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดโดยประการอื่นสำหรับเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายของบุคคลภายนอก

11.1 หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเรา หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อ info@jamesdysonfoundation.com เราจะตรวจสอบและพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทใด ๆ ดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

11.2 ตามมาตรา 77 ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณยังอาจยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานกรรมาธิการด้านสารสนเทศในสหราชอาณาจักร (www.ico.org.uk) หรือผู้ควบคุมการคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่ปกติแล้วคุณอาศัยหรือทำงาน หรือในประเทศที่มีการละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวหาเกิดขึ้น หรือคุณอาจขอรับการเยียวยาผ่านศาลหากคุณเชื่อว่าคุณถูกละเมิดสิทธิ์

หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะโพสต์รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงด้านล่าง
หากเราจำเป็น เราจะยังส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้กับคุณทางอีเมล และขอให้คุณยืนยันว่าคุณพอใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

[มิถุนายน 2019] – จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นใหม่และเผยแพร่

ข้อมูลการปฏิบัติที่อธิบายอยู่ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นปัจจุบัน ณ [เดือนมิถุนายน 2019]

End of main content. Return to top of main content.

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ