Sla over – en ga direct naar de hoofdpagina

Gebruiksvoorwaarden

Deel A

Gebruiksvoorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) staan de voorwaarden voor het gebruik van onze website www.jamesdysonaward.org (onze website), als gast of als geregistreerde gebruiker. Het gebruik van onze website houdt in toegang, navigeren of registreren voor een account op onze website.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van onze website, omdat deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken, voor toekomstig gebruik.

Door gebruik te maken van onze website bevestigt u dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden en dat u ermee akkoord gaat hieraan te voldoen.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden mag u onze website niet gebruiken.

Overige toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

  • Ons Privacybeleid, waarin we uitleggen op welke manier we gebruik maken van uw persoonlijke informatie.
  • Onze Gebruiksregels, waarin het toegestane gebruikt en verboden gebruik van onze website wordt uiteengezet Wanneer u gebruik maakt van onze website moet u voldoen aan deze Gebruiksregels.
  • Ons Cookiebeleid, waarin informatie over de cookies op onze website wordt uiteengezet.

Als u educatief materiaal op onze website aanvraagt zijn onze Algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op eventuele aanvragen die door ons zijn aanvaard.

Informatie over ons

Als u gebruik maakt van www.jamesdysonaward.org, betekenen 'wij', 'onze' en 'ons' in deze gebruiksvoorwaarden de James Dyson Foundation, een liefdadigheidsinstelling met geregistreerd ondernemingsnummer 1099709.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden herzien, om wijzigingen aan te brengen aan onze website, de behoeften van onze gebruikers, onze zakelijke prioriteiten of wijzigingen in de wetgeving. We zullen proberen om u een redelijke mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen te doen.

Controleer telkens wanneer u onze website wilt gebruiken deze voorwaarden, om de voorwaarden die van toepassing zijn op dat moment te kunnen begrijpen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: vrijdag 26 oktober 2018.

Wijzigingen aan onze website

We kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud op onze website op een gegeven moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn om het bij te werken.

Wij kunnen niet garanderen dat onze website of de inhoud ervan vrij is van fouten of hiaten.

Toegang tot onze website

Onze website is kosteloos toegankelijk.

Wij kunnen niet garanderen dat onze website of de inhoud ervan altijd ononderbroken toegankelijk is. De toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis. Wij kunnen alle of een deel van onze websites opschorten, intrekken, opheffen of aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor u als om wat voor reden ook onze websites op enig moment of voor een bepaalde tijd niet beschikbaar zijn.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die noodzakelijk zijn voor toegang tot onze website.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij daarmee in overeenstemming te werk gaan.

Uw account en wachtwoord

Wanneer u gebruikersgegevens, een wachtwoord of elk ander deel van informatie hebt ontvangen als onderdeel van onze veiligheidsprocedures moet u vertrouwelijk met deze informatie omgaan. U mag het niet bekendmaken aan derden.

Wij hebben het recht om gebruikersgegevens of wachtwoord of elk ander deel van informatie dat een onderdeel vormt van onze veiligheidsprocedures, door u gekozen of toegewezen door ons, op elk moment uit te schakelen, als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of het vermoeden hebt dat iemand anders dan u op de hoogte is van uw gebruikersgegevens of wachtwoord moet u ons onmiddellijk daarvan in kennis stellen op jamesdysonfoundation@dyson.com.

Intellectuele-eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van het materiaal dat er op staat gepubliceerd. Al deze werken worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen over de gehele wereld. Alle rechten zijn voorbehouden aan de desbetreffende eigenaar of licentiehouder van die werken.

U mag een kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina('s) van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud van onze website.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze aanpassen en u mag geen illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen gebruiken zonder begeleidende tekst, anders dan waar toegestaan op onze website.

Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van de inhoud op onze website moet altijd herkenbaar zijn.

U mag geen deel van de inhoud op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder dat u hiervoor een vergunning van ons of van onze licentiegevers heeft ontvangen.

Wanneer u een deel van onze website afdrukt, kopieert of download met schending van deze gebruiksvoorwaarden zal uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk worden beëindigd en moet u, naar ons goeddunken, alle kopieën van de materialen die u hebt aangebracht retourneren of vernietigen.

Vertrouw niet op informatie

De inhoud op onze website is louter bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld om te leiden tot advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt, of hier juist vanaf ziet, op basis van de inhoud op onze website.

Hoewel wij, binnen redelijke grenzen, ons best doen om de informatie op onze website te updaten verklaren we niet en geven we geen garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze website juist, volledig of up-to-date is.

Onze maximale aansprakelijkheid

Wij willen op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken daar waar dit onwettig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel, veroorzaakt door onze nalatigheid of door de nalatigheid van onze werknemers, agenten of toeleveranciers en voor fraude of frauduleuze valsheid in geschrifte.

Wanneer u een zakelijke gebruiker bent:

voor zover wettelijk toegestaan sluiten we alle condities, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze website of inhoud daarvan, expliciet of impliciet, uit;

wij zijn niet aansprakelijk voor een gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, ook indien redelijkerwijs te voorzien, als gevolg van of in verband met:

gebruik, of onmogelijkheid tot gebruik, van onze website; of

gebruik van of vertrouwen op de inhoud op onze website; en

we zijn ook niet aansprakelijk voor:

verlies van winst, omzet, zaken of inkomsten;

onderbreking van bedrijfsvoering;

verlies van verwachte besparingen;

verlies van zakelijke mogelijkheden, goodwill of reputatie; of

indirecte of gevolgschade.

Wanneer u een particuliere gebruiker bent:

houd er rekening mee dat wij onze website louter voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U gaat er mee akkoord dat u onze website niet gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden en dat wij niet aansprakelijkheid zijn jegens u voor enig verlies van winst, verlies van omzet, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van zakelijke mogelijkheden.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor de inhoud van websites die aan onze website zijn gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van deze gelinkte websites. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan ontstaan door uw gebruik van deze websites.

Inhoud uploaden naar onze website

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud naar onze website kunt uploaden of indienen moet u voldoen aan de normen voor inhoud die worden uiteengezet in onze Gebruiksregels.

U belooft dat een dergelijke bijdrage in overeenstemming is met de Gebruiksregels en u bent aansprakelijk voor ons en vrijwaart ons voor elke overtreding van deze garantie. Wanneer u een particuliere gebruiker bent betekent dit dat u verantwoordelijk zult zijn voor verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van uw belofte.

Inhoud die door u naar onze website wordt geüpload of ingediend wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet geheim en wij hebben het recht om dergelijke inhoud voor elk doel. te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en openbaar te maken aan derden, Dit recht zal blijven, ook als die inhoud van onze website wordt verwijderd.

We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij, die beweert dat de inhoud die door u naar onze website is geüpload of ingediend een schending is van hun intellectuele-eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk aan derden voor de inhoud of de nauwkeurigheid van inhoud die door u of andere gebruikers van onze website is geplaatst.

We hebben het recht om berichten die u op onze website plaatst te verwijderen wanneer uw bericht naar onze mening niet voldoet aan de normen voor inhoud die worden uiteengezet in onze Gebruiksregels.

De standpunten van andere gebruikers op onze website zijn niet representatief voor onze standpunten of waarden.

Virussen

Wij kunnen niet garanderen dat onze website veilig is of vrij is van fouten of virussen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het instellen van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze websites niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database aangesloten op onze website, te krijgen. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service (DoS) of een distributed denial-of-service (DDoS) aanval. Wanneer u deze bepaling schendt pleegt u een strafbaar feit. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Bij een dergelijke schending zal uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk ophouden.

Links naar onze Website

U kunt linken naar onze homepage, mits u dit doet op een eerlijke en legale manier en niet schade toebrengt aan onze reputatie of er voordeel uit haalt.

U mag niet linken op een zodanige wijze dat u enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert daar waar er geen bestaat.

U mag geen link naar onze websites plaatsen op een website die geen eigendom van u is.

Onze website mag niet worden omlijst op een andere website, noch mag u een koppeling maken naar een deel van onze website zonder onze toestemming.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om te linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Een website waarnaar u een link maakt moet in alle opzichten voldoen aan de normen voor inhoud in onze Gebruiksregels

Wanneer u gebruik wilt maken van de inhoud op onze website, anders dan hierboven wordt uiteengezet, neem dan contact op met ons op via jamesdysonfoundation@dyson.com.

Links en bronnen van derden op onze website

Daar waar onze website links bevat naar andere websites en bronnen van derden, worden deze links uitsluitend gegeven voor uw informatie.

We hebben geen controle op de inhoud van deze websites of bronnen.

Toepasselijk recht

Als u een consument bent houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, de behandelde materie en de formatie worden geregeld door Engels recht. Als u echter een inwoner van Ierland bent profiteert u van de verplichte bepalingen van de wet van Ierland. Niets in deze gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als consument om te vertrouwen op dergelijke dwingende bepalingen van de plaatselijke wetgeving.

U en wij zijn het erover eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales geen exclusieve bevoegdheid hebben. Wanneer u echter een inwoner van Noord-Ierland bent kunt u ook een vordering indienen in Noord-Ierland, als u een inwoner van Schotland bent kunt u ook een vordering in Schotland indienen, en als u een inwoner van Ierland bent kunt u ook een vordering in Ierland indienen.

Wanneer u een bedrijf bent worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de formatie (en niet-contractuele geschillen of vorderingen) geregeld door Engels recht. We zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve bevoegdheid hebben.

DEEL B

Deze gebruiksregels zijn een aanvulling op en maken deel uit van de gebruiksvoorwaarden en hierin worden het toegestane gebruik en verboden gebruik van onze website uiteengezet. Wanneer u gebruik maakt van onze website moet u voldoen aan deze gebruiksregels. Deze gebruiksregels gelden voor alle gebruikers en bezoekers van onze website.

Verboden gebruik

U mag onze diensten alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze website niet gebruiken:

op een wijze die leidt tot schending van de gebruiksvoorwaarden;
op een wijze die leidt tot schending van een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
op een wijze die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
met als doel om op enigerlei wijze schade toe te brengen of poging tot schade toebrengen aan minderjarigen;
voor het verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruik of hergebruik van materiaal dat niet voldoet aan onze normen voor inhoud;
voor het doorgeven of zorg dragen voor het verzenden van ongevraagde of onbevoegde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijk verzoek (spam); of
voor het willens en wetens doorgeven van gegevens, verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's bevat of soortgelijke computercodes, ontworpen om een negatieve invloed hebben op de werking van computersoftware of hardware.
Ook gaat u ermee akkoord:

niet een deel van onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of opnieuw verkopen, in strijd met de bepalingen van onze voorwaarden; en
niet ongeoorloofde toegang te hebben tot, te verstoren, beschadigen of ontwrichten:
apparatuur of netwerk waarop onze website is opgeslagen;

software die wordt gebruikt in de levering van onze website; of
apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door derden.

Normen voor inhoud

Deze normen voor inhoud gelden voor alle materiaal waarmee u een bijdrage levert aan onze website (bijdragen), en interactieve diensten die hieraan zijn gekoppeld.

U moet aan de geest en de letter van de volgende normen voldoen. De normen gelden voor elk deel van een bijdrage alsook over het geheel.

Bijdragen moeten:

nauwkeurig zijn (daar waar feiten worden vermeld);
Waarachtig worden gehouden (daar waar meningen worden geven); en
voldoen aan de wetgeving die van toepassing is in het land waarin ze worden geplaatst.
Bijdragen mogen niet:

materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon;
materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is;
seksueel expliciet materiaal promoten;
aanzetten tot geweld;
aanzetten tot discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of handelsmerk van een andere persoon;
mogelijk een persoon misleiden;
geschieden met schending van een wettelijke verplichting aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of plicht van vertrouwen;;
aanzetten tot onwettige activiteit;
bedreigend zijn, misbruik maken van of binnendringen in andermans privacy, of ergernis, overlast of onnodige angst veroorzaken;
mogelijk een ander aanvallen, boos maken, in verlegenheid brengen, alarm brengen of lastigvallen;
worden gebruikt om zich uit te geven voor een ander persoon, of om een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit of banden met een persoon;
de indruk geven dat ze afkomstig van ons, zijn indien dit niet het geval is; of
pleiten, bevorderen of helpen bij een onrechtmatige daad zoals (louter bij wijze van voorbeeld) schending van auteursrecht of computermisbruik.

Opschorting en beëindiging

Wij zullen bepalen, in onze discretie, of er sprake is geweest van een schending van deze gebruiksregels via uw gebruik van onze website. Als een schending van deze regels heeft plaatsgevonden kunnen wij optreden zoals ons goed dunkt.

Niet naleven van deze gebruiksregels kan een ernstige schending vormen van de voorwaarden onder welke het u is toegestaan om onze website te gebruiken en kan er toe leiden dat wij alle of een van de volgende maatregelen treffen:

onmiddellijke, tijdelijke of definitieve intrekking van uw recht op het gebruik van onze website;
onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal dat door u is geüpload naar onze website;
kwestie van een waarschuwing aan u;
gerechtelijke stappen tegen u voor vergoeding van al onze kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending;
verdere gerechtelijke stappen tegen u; en/of
openbaarmaking van dergelijke informatie aan de wetshandhavingsautoriteiten wanneer wij dit redelijkerwijs noodzakelijk vinden.
De reacties die worden beschreven in deze regels zijn niet beperkt en wij kunnen een andere maatregel treffen die wij redelijk achten.

Wijzigingen in de gebruiksregels

Wij kunnen deze gebruiksregels herzien, om wijzigingen aan te brengen aan onze website, de behoeften van onze gebruikers, onze zakelijke prioriteiten of wijzigingen in de wetgeving. We zullen proberen om u een redelijke mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen te doen.

Controleer telkens wanneer u onze website wilt gebruiken deze regels, om de voorwaarden die van toepassing zijn op dat moment te kunnen begrijpen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: vrijdag 26 oktober 2018. Een aantal bepalingen in deze gebruiksregels kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze website staan gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Stuur om contact met ons op te nemen een email naar: info@jamesdysonfoundation.com.

Einde van hoofdpagina. Ga terug naar het begin.

Selecteer uw locatie