Sla over – en ga direct naar de hoofdpagina

Voorwaarden

1.1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd en beheerd door de James Dyson Foundation, een liefdadigheidsinstelling geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 1099709 (de "JDF").

1.2. Deze algemene voorwaarden regelen de deelname van de deelnemers aan de wedstrijd die bekend is onder de naam James Dyson Award (de "JDA").

1.3. Door deelname aan en het indienen van een Inzending (zoals hieronder gedefinieerd) aan de JDA, verklaren alle deelnemers zich onverkort te onderwerpen aan deze voorwaarden.

1.4. Deelname aan de JDA is verboden voor werknemers (en hun gezinsleden) van het Dyson-concern en/of de JDF.

1.5. De JDF behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de JDA te annuleren of op te schorten indien oorzaken waarover zij geen controle heeft het beheer van of behoorlijke deelname aan de JDA onmogelijk maken.

1.6. De JDF aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor omstandigheden in verband met de post, technische of natuurlijke omstandigheden die de ontvangst en/of beoordeling van een Inzending belemmeren.

1.7. Deze voorwaarden zijn in alle opzichten onderworpen aan Engels recht. De Engelse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of in verband met deze algemene voorwaarden of de JDA. 

1.8. De JDF behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door publicatie van de bijgewerkte algemene voorwaarden op www.jamesdysonaward.org (de “Website").

1.9. Wanneer deze voorwaarden in een andere taal dan het Engels zijn gesteld, is in geval van een conflict of inconsistentie, de Engelse versie van deze voorwaarden van toepassing. 

2.1. Onder voorbehoud van artikel 2.2 moeten deelnemers om deel te kunnen nemen aan de JDA op de datum van indiening van hun Inzending minstens 18 jaar oud zijn en ofwel: 

2.1.1. ingeschreven zijn voor een bachelor-/master- of postdoctorale opleiding op het gebied van techniek, design of een verwante discipline (en reeds sinds minstens één semester voor een dergelijke studie ingeschreven zijn), aan een instelling die zich bevindt in het in aanmerking komende land (zoals hieronder gedefinieerd) ten aanzien waarvan hun inzending ingediend wordt; of

2.1.2. In de voorgaande vier jaar een bachelor-/master- of postdoctorale opleiding afgerond hebben op het gebied van techniek, design of een verwante discipline aan een instelling die zich bevindt in het in aanmerking komende land ten aanzien waarvan een inzending ingediend wordt

2.2. In het geval van team inzendingen, moeten alle teamleden op de datum dat de inzending ingediend wordt minstens 18 jaar oud zijn, en om mee te kunnen doen aan de JDA moet ten minste één teamlid voldoen aan de toelaatbaarheidscriteria die vermeld zijn in artikel 2.1. Alle andere teamleden moeten, op die datum, studenten op universitair niveau zijn of in de voorgaande vier jaar afgestudeerd zijn in een bepaalde discipline aan een instelling in het in aanmerking komende land. Teaminschrijvingen zijn beperkt tot een maximum van 10 leden.

2.3. Alle deelnemers moeten, na redelijk verzoek hiertoe door de JDF, onverwijld schriftelijk bewijs leveren dat ze voldoen aan de in dit artikel 2 vermelde toelaatbaarheidscriteria. Onverminderd alle andere rechten of verhaalsmogelijkheden die de JDF kan hebben, is de JDF in het geval dat een deelnemer geen bewijs levert waarmee de JDF redelijk tevreden is, of indien op een andere manier ter kennis van de JDF komt dat een deelnemer niet aan de toelaatbaarheidscriteria voldoet, gerechtigd om (naar eigen goeddunken):

2.3.1. Een Inzending te verwerpen; 

2.3.2. De deelname van een deelnemer (of het team van die deelnemer) aan de JDA te beëindigen; 

2.3.3. Weigeren om een prijs toe te kennen aan een deelnemer (of het team van die deelnemer); of

2.3.4. Onverwijld terugbetaling te verlangen van een aan een deelnemer (of het team van die deelnemer) toegekende geldprijs. 

2.4. Voor de toepassing van artikel 2.3 worden, tenzij anders door de JDF schriftelijk overeengekomen, de volgende documenten beschouwd als passend bewijsmateriaal dat deelnemers voldoen aan de Toelaatbaarheidscriteria (in .doc-, .pdf- of .jpeg-formaat):

2.4.1. eine Kopie eines unterschriebenen Dokuments des Tutors oder Dozenten des Teilnehmers, in dem dieser erklärt, dass ein bestimmter Kurs an einer bestimmten Universität besucht wurde;

2.4.2. Een kopie van het diploma van de deelnemer;

2.4.3. Een brief van de onderwijsinstelling van de deelnemer aan de JDF waarin de plaats en titel van de universitaire opleiding van de deelnemer bevestigd wordt.

 2.5. De landen waar de JDA door de JDF uitgevoerd wordt (elk een "In aanmerking komend land") zijn vermeld op de Website. De lijst van In aanmerking komende landen kan door de JDF naar eigen goeddunken van tijd tot tijd herzien worden.

3.1. Voor deelname aan de JDA moeten deelnemers een profiel van hun uitvinding ("Uitvinding") uploaden op de Website (een "Inzending"). Deelnemers moeten proberen ervoor te zorgen dat hun Inzending minimaal het volgende omvat:

3.1.1. De naam van de Uitvinding, die in alle communicatie en mediaberichtgeving betreffende de uitvinding zal verschijnen;

3.1.2. Een beknopte beschrijving (niet meer dan 200 woorden) van de Uitvinding, waarin het voornaamste doel en de voornaamste functie uiteengezet worden die het opgeloste probleem en hoe de Uitvinding hiervoor zorgt moet beschrijven; 

3.1.3. Uitleg over de inspiratie achter de uitvinding en de persoonlijke motivatie van de deelnemer;

3.1.4. Een uitleg van het de Uitvinding werkt;

3.1.5. Een uitleg van het ontwikkelingsproces dat de deelnemer/het team gevolgd heeft om de Uitvinding te ontwikkelen;

3.1.6. Een uitleg van de nieuwheid van de Uitvinding, waaronder een uitleg van hoe deze anders is dan andere producten die reeds op de markt zijn;

3.1.7. Een uitleg over toekomstige plannen voor de uitvinding, met inbegrip van verdere ontwikkeling van het ontwerp;

3.1.8. Afbeeldingen met een lage resolutie, met inbegrip van (onbeperkt):

3.1.8.1. Schetsen;

3.1.8.2. Tekeningen;

3.1.8.3. 3D-modellen of prototypen; en

3.1.8.4. Fotorealistische 3D CAD-weergaven (optioneel); en

3.1.9. Een hoge resolutie (300dpi)-afbeelding van de uitvinding tegen een witte achtergrond.

3.2. Deelnemers zullen zich inspannen om ook een video van het concept of prototype in actie te verschaffen.

3.3. Deelnemers moeten alle schriftelijke onderdelen van een Inzending in het Engels indienen. Tevens kan een versie van de Inzending in de moedertaal van de Deelnemer worden ingediend. 

3.4. Deelnemers mogen Inzendingen indienen voor zoveel Uitvindingen als ze willen, maar mogen niet meer dan één Inzending per Uitvinding indienen. 

3.5. De JDF accepteert geen Inzendingen waarin godslastering, pornografie, onfatsoenlijke beelden of verwijzingen vervat zijn of die inbreuk maken op de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). De JDF behoudt zich het recht voor om elke Inzending te weigeren die zij (redelijk handelend) als onvolledig beschouwd of van mening is dat deze ongepaste inhoud bevat, of die niet ingediend wordt op een voldoende niveau van Engels.

3.6. Door deelname aan de JDA accepteert de Deelnemer dat de Inzending (inclusief alle in punt 3.1 en 3.2 beschreven materialen) publiekelijk toegankelijk gemaakt wordt en door leden van het algemene publiek door middel van alle mediakanalen, met inbegrip van internet, gedeeld kunnen worden. Onder voorbehoud van artikel 3.7 accepteert de deelnemer verder dat de JDF geen geheimhoudingsplicht jegens de Deelnemer met betrekking tot de Inzending heeft. 

3.7. De JDF houdt alle contactgegevens van deelnemers vertrouwelijk, en mag deze niet zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer aan derden bekend maken. Deelnemers accepteren dat zij er zelf verantwoordelijk voor zijn om ervoor te zorgen dat de Inzending geen contactgegevens of andere persoonlijk identificeerbare informatie bevat en de JDF aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval de deelnemer op dit punt nalatig is.

3.8. Deelnemers zullen, op redelijk verzoek van JDF, materialen maken met betrekking tot de Uitvinding (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, modellen en prototypes) voor tentoonstellings- en demonstratiedoeleinden. De JDF dekt de kosten voor het vervoer van dergelijke materialen naar en van de gewenste locaties en verzekert voorwerpen tegen verlies en beschadiging. Alle voorwerpen worden na afronding van de publiciteits- en promotionele activiteiten rondom de JDA en toekomstige prijzen aan de eigenaar teruggegeven.

3.9. De JDF behoudt zich het recht voor om (naar eigen goeddunken) contact op te nemen met deelnemers om te verzoeken om wijzigingen en/of aanvullende informatie na de indiening van een Inzending om ervoor te zorgen dat deze Inzending voldoet aan de minimale vereisten van artikel 3.1. 

4.1. Inzendingen kunnen vanaf 1 maart 2024 tot 17 juli 2024 om 23.59 PST op de Website ingediend worden. De JDF is niet verantwoordelijk voor en accepteert dan ook geen Inzendingen die na dit tijdstip ontvangen worden.

4.2. In de loop van juli 2024 zal een panel van plaatselijke juryleden in elke regio tot drie Uitvindingen selecteren uit elk Deelnemend Land, die zij de beste vinden. De JDF zal er zorg voor dragen dat de juryleden academici of professionals zijn met ontwerpinzicht en dat Uitvindingen uitsluitend beoordeeld zullen worden op hun verdiensten en kwaliteit

4.3. De JDF zien erop toe dat, onverminderd artikel 3.7, juryleden niet de beschikking zullen hebben over contactgegevens van deelnemers. Door de plaatselijke jury's worden in totaal maximaal 90 uitvindingen geselecteerd (bestaande uit maximaal drie Uitvindingen uit elk In aanmerking komend land) (de "Shortlist"). De Shortlist doorloopt een tweede beoordelingsronde. Elke jury bestaand uit plaatselijke juryleden selecteert één Uitvinding van de Shortlist als de "nationale winnaar” uit elk In aanmerking komend land.

4.4. Tijdens de tweede ronde wordt de Shortlist nader onderzocht door een een jury bestaand uit ervaren ingenieurs van het Dyson-concern, die de shortlist zal inkorten tot de Uitvindingen die volgens hen de beste 20 zijn (de "Definitieve Shortlist"). De JDF zorgt ervoor dat de Definitieve Shortlist uitsluitend geselecteerd wordt op grond van hoe deze Uitvindingen voldoen aan de instructies - er wordt niet noodzakelijkerwijs één inzending uit elk In aanmerking komend land geselecteerd.

4.5. De JDF-trustees zullen naar eigen inzicht de internationale JDA-winnaar en eventuele tweede plaats van de definitieve shortlist selecteren. Voor alle duidelijkheid: JDF behoudt zich het recht voor om in een jaar meer dan één internationale JDA-winnaar te kiezen en het recht om geen tweede plek of tweede plekken te selecteren als de wedstrijd geen geschikte tweede plekken oplevert. De beslissing over het aantal winnaars en over de vraag of er een of meer geschikte tweede plekken zijn, wordt genomen door de JDF-trustees. Als er meer dan één winnaar of tweede plek is, wordt het prijzengeld zoals beschreven in artikel 4.8 of 4.9 evenredig verdeeld over de winnaars of tweede plekken, tenzij de JDF-trustees besluiten om in een bepaald jaar extra prijzengeld toe te kennen. Als er geen geschikte tweede plek of tweede plekken is, zal het prijzengeld zoals uiteengezet in clausule 4.9.1 niet worden toegekend.

4.6. Vanaf 2024 kiezen de JDF-trustees naar eigen inzicht de duurzaamheidswinnaar. Dit is de beste inzending die een duurzaamheidsprobleem aanpakt of duurzaamheid heeft opgenomen in het ontwerpproces, materialen of productie. Voor alle duidelijkheid: JDF behoudt zich het recht om de duurzaamheidsprijs niet toe te kennen in het geval dat de wedstrijd geen geschikte winnaar heeft. De beslissing of er een geschikte winnaar is, wordt bepaald door de JDF-trustees. Als er geen geschikte winnaar is, wordt het duurzaamheidsprijsgeld zoals opgenomen in clausule 4.10.1 niet toegekend.

4.7. De internationale winnaar, de tweede keus en de duurzaamheid winnaar worden in november 2024 bekendgemaakt.

4.8. De prijs voor de internationale JDA winnaar is:

4.8.1. £30.000 voor de winnende persoon of het winnende team; 

4.8.2. Een James Dyson Award-certificaat.

4.9. De internationale overige JDA-prijswinnaars ontvangen:

4.9.1. £5.000 voor de deelnemer (of indien van toepassing het team); en

4.9.2. Een James Dyson Award-certificaat.

4.10. De prijs voor de duurzaamheid winnaar ontvangt:

4.10.1. £30,000 voor de winnende persoon of het winnende team.

4.11. De landelijke winnaar uit elk In aanmerking komend land ontvangt:

4.11.1. £ 5.000 voor de deelnemer (of indien van toepassing het team); en

4.11.2. Een James Dyson Award-certificaat.

4.12. Alle geldprijzen worden betaald in de deelnemers’ lokale valuta tegen de wisselkoers die geldt op de dag waarop de winnaar van de relevante prijs wordt aangekondigd. De JDF betaalt (of zorgt voor de betaling) van alle toepasselijke bedragen op de bankrekening (en) die door de winnaar zijn aangewezen binnen 60 dagen na de aankondiging van de internationale winnaar in november 2024. De JDF is niet verantwoordelijk voor het betalen van enige inhouding van het prijzengeld als gevolg van de belastingregels van een plaatselijk land of regio. Wanneer een geldprijs aan een team moet worden betaald, zal de JDF het verschuldigde bedrag op de aangegeven bankrekening storten en is het niet verantwoordelijk voor het verdelen van een dergelijk bedrag over de teamleden.

4.13. In het geval dat de winnaar de prijs weigert, beslist de JDF (naar eigen goeddunken) hoe het prijzengeld wordt verdeeld (of helemaal niet) en heeft de winnaar geen enkel recht met betrekking tot het prijzengeld of de distributie ervan.

4.14. Alle deelnemers stemmen ermee in dat:

4.14.1. De JDF niet betrokken is bij en geen invloed heeft over de jureringsprocedure van de Uitvindingen; en

4.14.2. De besluiten van de juryleden definitief en bindend zijn en hierover niet gecorrespondeerd of in discussie gegaan wordt.

5.1. De JDA is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen of het verifiëren van Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een Uitvinding. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer(s) om vóór inzending van de betreffende Uitvinding te zorgen voor bescherming van een Uitvinding. Bewijs van octrooien, aanvragen voor registratie of registratie van ontwerpen, handelsmerken, andere rechten, toestemmingen of aanvragen moeten in de Inzending vermeld worden.

5.2. Door het indienen van een Inzending bevestigt elke deelnemer hij of zij de eigenaar of licentiehouder is van alle toepasselijke intellectueel eigendom (en morele rechten) in de Uitvinding. 

5.3. De deelnemer stelt JDF en het Dyson-concern schadeloos voor en vrijwaart het Dyson-concern tegen alle kosten uitgaven, (met inbegrip van juridische kosten), schadevergoedingen, verliezen of verplichtingen die voor de JDF en/of het Dyson-concern ontstaan zijn (ongeacht hoe deze ontstaan zijn) als (direct of indirect) gevolg van inbreuk van de deelnemer van de intellectuele eigendomsrechten van een derde. Voor alle duidelijkheid: als de desbetreffende Inzending wordt ingediend door een team, is elk teamlid krachtens dit artikel hoofdelijk aansprakelijk. 

5.4. Onder voorbehoud van artikel 5.4 verleent elke deelnemer de JDF hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, permanente en royalty-vrije licentie (met het recht onderlicenties te verlenen), voor het gebruiken, tentoonstellen, publiceren, verspreiden en aanpassen van de in een Inzending ingediende materialen ten behoeve van het maken van reclame of promotie van de JDA en/of de JDF.

5.5. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Uitvinding blijven te allen tijde (zoals tussen de partijen) de eigendom van de deelnemer(s). Niets in deze algemene voorwaarden of deelname van een deelnemer aan de JDA heeft de kracht om intellectuele eigendomsrechten op de Uitvinding toe te wijzen of in licentie te geven aan de JFD of een derde (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Dyson-concern).

6.1. Niets in deze algemene voorwaarden wordt geacht de aansprakelijkheid van een partij voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt nalatigheid, bedrog of een andere aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten die door de wet niet rechtsgeldig beperkt of uitgesloten kan worden. 

6.2. Onder voorbehoud van artikel 6.1 aanvaardt de JDF geen aansprakelijkheid (ongeacht hoe deze ontstaan is) voor indirecte of gevolgschade. 

6.3. Onverminderd alle andere rechten en verhaalmiddelen die het kan hebben, heeft de JDF het recht om, na schriftelijke kennisgeving,de deelname van een deelnemer (of zijn team) aan de JDA te beëindigen op grond van schending van deze algemene voorwaarden of voor het in diskrediet brengen van de JDF en/of het Dyson-concern. 

6.4. Een deelnemer kan te allen tijde na schriftelijke kennisgeving aan de JDF een Inzending uit de JDA intrekken. Wanneer een Inzending door een team ingediend is, wordt een Inzending niet als ingetrokken beschouwd tenzij en totdat elk teamlid heeft de JDF hiervan schriftelijk in kennis gesteld heeft.

7.1. Door het indienen van een Inzending geven deelnemers de JDF uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens die tijdens de registratieprocedure verzameld worden ten behoeve van het beheer van de JDA. De JDF verzamelt, slaat op, behandelt, gebruikt en verwerkt persoonsgegevens van deelnemers in overeenstemming met zijn privacybeleid (beschikbaar op de Website) en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Deelnemers hebben te allen tijde recht op toegang of wijziging van persoonsgegevens waarover in het bezit van de JDF door middel van een e-mail of brief aan de JDF.

7.2. De JDF geeft de persoonsgegevens van de deelnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemer door aan derden.

8.1. Alle deelnemers stemmen er mee in om, op redelijk verzoek van JDF, deel te nemen aan reclame- en promotionele activiteiten rondom de JDA en toekomstige prijzen in een In aanmerking komend land. De JDF betaalt de reis- en verblijfskosten en vergoedt (behoudens de levering van redelijk bewijs) alle redelijke kosten die door deelnemers als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten gemaakt worden.

Einde van hoofdpagina. Ga terug naar het begin.

Selecteer uw locatie